Västra cancercentret går med i Nationellt cancercentrum

Västra cancercentret (Fican West) med bas i Åbo ska gå med i Nationellt cancercentrum. Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt beslöt vid sitt möte 17.9.2019 att underteckna ett avtal för att för sin del bekräfta grundandet av Nationellt cancercentrum och för att ansluta Västra cancercentret till Nationellt cancercentrum.

Nationellt cancercentrum består av en koordinerande enhet som ska grundas i Helsingfors samt fem regionala cancercentra. Den koordinerande enheten kommer att finnas inom koncernadministrationen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. De regionala centren verkar inom specialansvarsområdena för Finlands fem universitetssjukhus.

–  Genom samarbete på nationell nivå blir det lättare att nå målsättningen att varje cancerpatient i vårt land får behandling med hög kvalitet för sin sjukdom och enligt samma behandlingsprinciper, oberoende av var patienten är bosatt, säger Sirkku Jyrkkiö, specialistläkare i cancersjukdomar och ledare för verksamhetsområdet cancersjukdomar vid Åucs.

Hon konstaterar också att genom nationellt samarbete ökar synligheten av cancervården och vårdresultaten i Finland ute i världen och samtidigt befrämjas cancerforskningen i vårt land. 

Enligt avtalet ska Nationellt cancercentrum genomföra den nationella planeringen och samordningen av verksamheten för förebyggande, diagnostisering och behandling av cancer samt cancerrehabilitering. Vid skötseln av uppgifterna ska det sörjas för att funktionerna har forskningsgrund.

Bland uppgifterna ingår således exempelvis planering av hur förebygga och diagnostisera cancer och rehabilitera cancerpatienter på nationell nivå, hur bäst befrämja cancerrelaterad forskning och utveckling samt hur skapa tätare integrering av forskning med behandlingen av patienter med cancer.

Nationellt cancercentrum ska också uppgöra rekommendationer, skapa god och enhetlig behandlingspraxis samt avge bedömningar om verksamhetens inverkan, kvalitet och effektivitet.

 

Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi ​

Ändrat : 30.10.2019 08:35
Skapad : 17.9.2019 12:40