Åucs specialansvarsområdets Cancercenter inleder sin verksamhet

Egentliga Finlands, Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt samt Åbo universitet har grundat ett gemensamt cancercenter. Målet med cancercentret är att förenhetliga vårdtillgången men också förenhetliga kvaliteten på cancerbehandlingarna samt samordna all den cancervård och -forskning som genomförs i dessa tre sjukvårdsdistrikt.

Verksamheten på cancercentret ska inledas redan i höst. I inledningsfasen kommer cancercentret att drivas som ett nätverk, men då verksamheten har befästs är det tänkt att verksamheten ska drivas av ett administrativt enhetligt cancercenter från och med början av år 2017. Det nya cancercentret är en spetsenhet som fungerar som en del av det nationella cancercentret (Comprehensive Cancer Center Finland, FICAN). Åucs cancercenter är det näst största cancerforskningscentret i landet.

Alla medverkande sjukvårdsdistrikt har förbundit sig vid att samordna cancerbehandlingen i hela specialansvarsområdet. Det här innebär gemensamma vårdkedjor, en gemensam schemaläggning och uppföljning gällande vårdtillgången samt gemensamma mätare och uppföljningsrutiner för vårdkvaliteten.

– Trots att resultaten i cancervården är goda utgör de regionala skillnaderna i vårdtillgången, diagnosticeringen av cancer, tillgången på behandlingar, rehabiliteringen och vården i livets slutskede samt prognoserna en utmaning då dessa frågor betraktas från en cancerpatients perspektiv, säger ordföranden i styrgruppen för cancercentret Päivi Rautava. Målet med det nya cancercentret är att en människa som insjuknat i cancer ska vara på rätt plats och i rätt tid under hela hennes vårdprocess, oberoende av i vilken region hon befinner sig.

En hörnsten för cancercentrets verksamhet är fokus på patienten. För tillfället arbetar man med att skapa en webbplats för cancercentret, där man kommer att ha information om vårdkedjor för de vanligaste cancerformerna, vårdtillgången, olika cancerformer samt de forskningsprojekt som patienter kan delta i. I och med att cancercentret fungerar som ett nätverk har vårdpersonalen på alla enheter tillgång till de nyaste och högklassigaste forsknings- och vårdrönen.

Diagnostiken och behandlingen förstärks

Cancercentret koordinerar all den forskning och undervisning inom cancerområdet i alla tre sjukvårdsdistrikt. Forskningsrönen ska kunna integreras så fort och effektivt som möjligt i den kliniska verksamheten, även på nationell nivå.
Först ska cancercentret arbeta med tre delprojekt som syftar till att stärka diagnostiken vid prostatacancer, behandlingen av tjocktarmscancer och den senare uppföljningen av dem som insjuknat i cancer som barn och unga. Dessa pilotprojekt har redan påbörjats och förväntas bli klara innan utgången av år 2016.

− Dessa projekt beskriver i praktiken hur forskningen och undervisningen integreras till en del av diagnostiken, behandlingen och uppföljningen. Målet är att en patient som insjuknat i cancer hela tiden ska vara på rätt plats i rätt tid. Demonstrationsprojekt spelar en stor roll även på nationell nivå, eftersom man med enhetliga rutiner kan minska de regionala skillnaderna och stöda patientens valfrihet, säger Rautava.

Den största utmaningen för cancercentret blir att förenhetliga vårdkedjorna. Innan utgången av år 2016 ska alla tre sjukvårdsdistrikt komma överens om gemensamma, nationellt godkända vårdkedjor.

Inom ramen för universitetssjukhusens resurser arbetar man som bäst med att planera ett nationellt cancercenter som skulle koordinera behandlingen av cancer i hela Finland, även Åucs cancercentret deltar aktivt i det här arbetet.

Tilläggsinformation:

Päivi Rautava, forskningsöverläkare, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, paivi.rautava(a)tyks.fi, tfn 050 300 5846

Ändrat : 23.10.2019 08:46
Skapad : 15.10.2015 08:17