Meddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte 19.9.2017

Sjukvårdsdistriktet förändrar sin organisation

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt förändrar sin organisationsstruktur betydligt nästa år. Tyks-Sapa, alltså affärsverket för sjukvårdstjänster, och resultatområdet psykiatri sammanförs med Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) den 1.1.2018. Till Åucs sammanförs bland annat avbildning, laboratorietjänster och hjälpmedelsförsörjning. Endast läkemedelsförsörjningen förblir som ett skilt resultatområde.

Enligt sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä har dessa förändringar inget direkt samband till förberedandet av social- och hälsovårdsreformen, utan förändringarna har inletts på grund av ett internt förändringstryck.

Setälä framförde planen för förändringen idag (19.9.2017) till styrelsen. Styrelsen godkände förslagen som gällde Tyks-Sapa och Åucs organisationsförändringar som grund för fortsatt förberedelse. Styrelsen godkände också den nya verksamhets- och serviceområdesfördelningen för Åucs resultatområde. Därtill godkände styrelsen att tjänsterna som resultatområdesdirektörer för de nya resultatområdena Avbildning och Laboratorieverksamhet omedelbart kan lediganslås för intern ansökan.

Mirjam Karila (t.v.) har varit
styrelsens medlem från och med
1990-talet och deltog nu i mötet för sista gången.
Ordförande Piia Elo gav henne
en brosch som föreställer Pemar stol som minne.
(Foto: Esa Halsinaho)

 

Verksamheten på Åbolands sjukhus förändras

Verksamheten för affärsverket Åbolands sjukhus kommer att förändras under året 2018.

– Också efter de förändringar som sjuk- och hälsovårdslagen för med sig, kan man vid affärsverket Åbolands sjukhus, som egen verksamhet, utföra sådana operationsåtgärder där det inte krävs anestesi och producera övriga tjänster inom specialsjukvården, konstaterar Setälä.

– Åbo stad, Pargas stad och Kimitoöns kommun överväger i samband med social- och hälsovårdsreformen om annan eventuell användning av Åbolands sjukhus fastighet i framtiden. Till exempel som ett tvåspråkigt social- och hälsovårdscenter som en del av landskapets social- och hälsovårdsaffärsverk eller för verksamhet som ett skilt bolag, berättar Setälä.

Styrelsen beslöt att bordlägga utredningen som kartlägger hur sjukvårdsdistriktets verksamhet förändras i och med social- och hälsovårdsreformen så att den kan behandlas av den nya styrelsen som utnämns i fullmäktigemötet idag.

Styrelsen diskuterade om lagförändringen som gäller andra stadiets utbildning och om utbildningsersättningen som sjukvårdsdistriktet i och med lagförändringen inte längre kommer att få. Styrelsen konstaterade som sin ståndpunkt, att den anser att fortsatt praktik på sjukhus i anslutning till andra stadiets utbildning är viktig oberoende de förändringar som sker i finansieringen.

Tjänsterna chefsöverläkare och administrativ överskötare lediganslås

Tjänsten som chefsöverläkare vid sjukvårdsdistriktet lediganslås som ett tills vidare-tjänsteförhållande.  Därtill lediganslås ett vikariat som sjukvårdsdistriktets administrativa  överskötare till och med 31.12.2019.

Åucs sjukhusdirektör Petri Virolainen har tillfälligt axlat ansvaret som chefsöverläkare på sidan om sin egen tjänst. Då verkställandet av social- och hälsovårdsreformen sköts upp med ett år, ville sjukvårdsdistriktets styrelse ändamålsenligt lediganslå tjänsten som ett tjänsteförhållande i kraft tills vidare. På grund av inverkan av social- och hälsovårdsreformen, nämner man i lediganslagningen att uppgiftsbeskrivningen för chefsöverläkaren kan, vid behov, ändras med ett skilt beslut av styrelsen. För utlysningen av tjänsten bildas en beredningsgrupp, av vilken man gör ett förslag som ska godkännas av sjukvårdsdistriktets nya styrelse i följande möte.

Till tjänsten som administrativ överskötare sökes en vikarie för viss tid, eftersom Päivi Nygren, som nu innehar tjänsten, i augusti beviljades närmare 2,5 år tjänsteledighet då hon övergår till en visstidsanställning som specialsakkunnig inom social- och hälsovårdsministeriet. Fastän sjukhusöverskötaren också kan vikariera den administrativa överskötaren, så förutsätter mängden uppgifter som hör till tjänsterna en arbetsinsats av två personer, och därför beslöt styrelsen att också lediganslå vikariatet som administrativ överskötare för öppen ansökning.

Operationer som kräver anestesi upphör i Loimaa

Sjukvårdsdistriktets styrelse godkände det nekande svaret på Loimaas stads förfrågan om att fortsätta med dagkirurgi som kräver anestesi i Loimaa. Eftersom man inte längre får utföra operationer som kräver anestesi vid ett sjukhus som inte har omfattande samjour, i och med förändringen i hälso- och sjukvårdslagen, upphör den nuvarande dagkirurgin på Åucs Loimaas sjukhus i slutet av år 2017. Det är inte ändamålsenligt att ordna dygnet runt-jour enligt de nya kraven på Loimaa sjukhus på grund av att det finns för lite jourpatienter och eftersom jourverksamhet förutsätter en betydande personalomsättning.

Enligt förslaget vill sjukvårdsdistriktet trots allt trygga mångsidiga närtjänster i Loimaa. Tjänster inom akutvård och jour finns dagligen till handa klockan 8–22. Polikliniska närtjänster finns inom flera specialområden som öppen mottagningsservice. Därtill produceras skopitjänster inom gastroenterologi och urologi, dialysbehandlingar för njurpatienter, injektionsbehandlingar vid ögonsjukdomar, blodkärlskirurgiska injektionsåtgärder i vener, cytostatikabehandling för cancerpatienter och intravenösa antibiotikabehandlingar för infektionspatienter på Loimaa sjukhus. På sjukhuset fortsätter man också att utveckla rehabiliterande vårdavdelningsverksamhet.

Loimaas sjukhusfastighet ska renoveras

Åucs sjukhusdirektör Petri Virolainen anser att det mest brådskande och nödvändiga saneringsbehovet på Loimaa sjukhus finns på operationsavdelningen, där luftkonditioneringen och elektrotekniken har nått slutet av sin livscykel.

– Vi har planerat att operationssalarna saneras till ett nytt användningsändamål och till dem flyttas de nuvarande skopiåtgärderna och en del av den polikliniska verksamheten, vilka för tillfället utförs i utrymmen som delvis fungerar dåligt för verksamheten. Tack vare detta kan man, med hjälp av de utrymmen som blir lediga, främja Loimaa stad och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts gemensamma projekt för att utveckla vården av patienter i Loimaa-regionen, konstaterar Virolainen på styrelsens föredragningslista.

Man har planerat sammanföra funktioner mellan staden och sjukvårdsdistriktet, bland annat i vården av diabetes, behandlingen av frakturer och i organiseringen av mödra- och barnpoliklinikerna. Därtill har man tangerat större integrering av mentalvården, samt att föra samman terapitjänster, hjälpmedelsservice och underhållstjänster.

Enligt Virolainen hotar inte förändringarna sjukhusets framtid, utan de förändrar sjukhusets uppgiftsbeskrivning till mer tidsenlig och till att bättre svara på invånarnas behov.

– Loimaa sjukhus kan utvecklas till ett rehabiliterande närsjukhus, som erbjuder omfattande och kvalitativa tjänster inom primärsjukvården och specialsjukvården till befolkningen genom att utnyttja den nyaste kunskapen och tekniken. Förändringen är, enligt vår uppfattning, oundviklig och den främjar en god vård till alla patienter i landskapet, konstaterar Virolainen.

 

Ändrat : 19.9.2017 18:03
Skapad : 19.9.2017 14:00