Hjärnskadorna på grund av olycksfall ökar bland seniorer

En pinfärsk populationsbaserad studie visar att hjärnskador som förorsakas av olycksfall har ökat markant bland sjuttioåringar och äldre finländare.  Hjärnskadorna har ökat särskilt bland äldre kvinnor, visar en artikel som skrivits av forskare vid Åbo universitetscentralsjukhus och Tammerfors universitetssjukhus och som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Age and Ageing 5.3.2020.

Trots att våra seniorer utsatts för flera hjärnskador än tidigare, har dödligheten i hjärnskador bland befolkningen i Finland hållits oförändrad.  Det förefaller som om kvinnor i snitt ådrar sig allvarligare hjärnskador än män och därför genomgår kvinnor hjärnoperation oftare än män. Dessutom har dödligheten i hjärnskador varken ökat eller sjunkit bland kvinnor, medan den har sjunkit bland män.  

– Det förefaller som om hjärnskador hos äldre kvinnor skulle leda till mer allvarliga följder än hjärnskador hos män i motsvarande ålder, säger specialistläkare, docent Jussi Posti, som ledde studien.  Han konstaterar att studien visar att vi måste vidta åtgärder för att förhindra hjärnskador hos äldre finländare, särskilt äldre kvinnor.

Jussi Posti käyttää työssään kuvassa näkyvää leikkausmikroskooppia. 

Specialistläkare i neurokirurgi, Jussi Posti använder i sitt jobb operationsmikroskop, som möjliggör mikroneurokirurgiska hjärn- och ryggmärksoperationer. (Foton: Talvikki Härmä, EFSVD)

Posti, som arbetar vid Åbo universitetscentralsjukhus, berättar att hjärnskadorna i de västerländska samhällena vanligen förorsakas av fallolyckor.  Risken för fall ökar med åldern, också hos personer som inte har några allvarliga kroniska sjukdomar.  

Forskargruppen utredde på populationsnivå förändringarna av förekomsten av hjärnskador som krävt sjukhusvård och av hjärnskador som ledde till döden; resultaten bygger på dessa utredningar. Samtidigt utreddes antalet hjärnkirurgiska ingrepp som gjordes på grund av hjärnskada.

Utredningen gällde åren 2004–2014.  Under denna tid inskrevs 25 259 personer över 70 år på sjukhus för vård av hjärnskada och av dem avled 4 988 på grund av hjärnskada. I denna åldersgrupp utfördes 4 979 hjärnoperationer på grund av hjärnskada.  

Under åren 2004–2014 inträffade 283 hjärnskador per 100 000 personår och antalet ökade med 2,9 procent årligen. Antalet dödsfall som berodde på hjärnskador uppgick till 70 per 100 000 personår.  Dödligheten ökade med 1,6 procent per år för kvinnorna, men för hela befolkningen och männen konstaterades ingen motsvarande ökning.  Förekomsten (incidensen) av hjärnskador var dock fortfarande högre bland män än bland kvinnor, vilket enligt tidigare utredningar är också fallet i det övriga Europa.

Under undersökningsperioden minskade sjukhusdödligheten för män, men ingen förändring konstaterades för hela befolkningen.  Operationer på hjärnan på grund av hjärnskador minskade bland hela befolkningen och bland män, men någon motsvarande förändring sågs inte bland kvinnor.  

Ändringar i befolkningsstrukturen ökar behovet av vård för hjärnskador

Åldringarna är den snabbast ökande befolkningsdelen i hela världen.  

– Denna förändring är särskilt framträdande här i Norden, där snart en fjärdedel av hela befolkningen består av personer över 65 år.   Den förändring som vi har konstaterat kommer utan vidare att påverka välfärdsstatsmodellen och den kommer att ha en djupgående inverkan på vår hälso- och sjukvård.

–Finland hör tyvärr till de länder där förekomsten av hjärnskador och dödligheten i hjärnskador är bland de högsta i världen.  Trots detta sjukhusdödligheten bland seniorer p.g.a. hjärnskador betydligt lägre än t.ex. i Holland och Grekland, där man också forskat i frågan, berättar docent Posti.

Resultaten i utredningen kan ha påverkats av våra gällande vårdrekommendationer, enligt vilka äldre personer med skallskada ska utredas med hjälp av bilddiagnostik vid minsta misstanke om hjärnskada, särskilt om patienten använder antikoagulerande medicin.  

Artikeln publicerades i den medicinska vetenskapliga tidskriften Age and Ageing 5.3.2020. Resultaten har också presenterats vid kongressen för European Association of Neurosurgical Societies i september 2019 (i Dublin, Irland) och vid kongressen Nordic Neurotrauma i november 2019 (i Lund, Sverige).

 

Den ursprungliga artikeln:  A decade of geriatric traumatic brain injuries in Finland: population-based trends. Age and Ageing 2020; 1–7

Författare: Jussi P. Posti, Jussi O.T. Sipilä, Teemu M. Luoto, Päivi Rautava, Ville Kytö.
Av författarna arbetar Posti, Rautava och Kytö vid Åucs, Sipilä både vid Norra Karelens centralsjukhus och Åucs och Luoto vid Tammerfors universitetssjukhus.

 

Ändrat : 10.3.2020 11:50
Skapad : 10.3.2020 11:15