Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts meddelande från fullmäktigemötet 28.11.2017

Sjukvårdsdistriktets budget och ekonomiplan bygger framtidens hälso- och sjukvård

Egentliga Finland sjukvårdsdistrikts fullmäktige godkände idag (28.11.2017) budgeten för år 2018 och ekonomiplanen för åren 2019–2020.

– På grund av ökad efterfråga av tjänster och ökad öppenvård förbereder vi oss nästa år för en miljon öppenvårdsbesök. I våra utvecklingsprojekt satsar vi på att det i framtiden vore möjligt att smidigt sköta en del av besöken också elektroniskt. Detta förutsätter delaktighet i samarbete mellan landskapen och nationellt, säger sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä.

Sjukvårdsdistriktet uppdaterar sin organisationsstruktur vid årsskiftet för att bättre passa ihop med vårdreformen, då både den psykiatriska vården och laboratorie- och avbildningstjänsterna sammanfogas som en del av Åucs. För att utveckla behandlingarnas effektivitet och resultat strävar distriktet till att utöka användningen av biobanken och informationstjänsterna. Den förnyade lagstiftningen kommer fortfarande att koncentrera krävande vård till Åucs och på så sätt öka på den tyngsta verksamheten, därför bör man också göra förbehåll i budgeten.

De föråldrade sjukhusbyggnaderna kräver totalrenovering under de kommande åren. Både A-sjukhuset och alla närsjukhus kommer att totalrenoveras. Nästa år börjar man bygga det nya parkeringshuset som kommer att underlätta parkeringsproblemen vid stamsjukhuset. Den nya Medisiina D-byggnaden, som byggs för undervisning och laboratorieverksamhet, tas i bruk i slutet av våren 2018. Nästa år inleds också en mer omfattande projektplanering angående totalrenoveringen av Salo sjukhus och planeringen av det nya psykiatriska sjukhuset.

Faktureringen av medlemskommunerna förblir måttlig

Enligt budgeten uppskattas sjukhusets verksamhetsutgifter öka med 3,1 procent, alltså med 20,8 miljoner euro, till totalt 702 miljoner euro. Jämfört med prognosen för pågående år förutspås kostnaderna öka med 1,8 procent. För lönernas avtalshöjningar och övriga indexregleringar reserveras sju miljoner euro. För ökande vårdkostnader reserveras en budgetreserv på 8,5 miljoner euro.

De direkta inkomsterna från distriktets medlemskommuner ökar måttligt med 1,6 procent i budgeten, jämfört med det pågående årets budget, och de uppgår allt som allt till 564,1 miljoner euro. Man uppskattar att den totala avkastningen på verksamheten från olika sektorer uppgår till 741,7 miljoner euro. Efter finansieringskostnader och avskrivningar uppskattas distriktets resultat stanna på ett underskott på 4,4 miljoner euro vilket jämnar ut distriktets tidigare överskott.

Rätt till överskridning av budgeten för affärsverket Tyks-Sapa

Fullmäktige beviljade affärsverket Tyks-Sapa rätt till överskridning av budgeten för år 2017 på 6,4 miljoner euro i bindande nettokostnader. Huvudorsaken till att kostnaderna stigit är att användningen av avbildnings- och laboratorietjänster ökat i och med den växande patientmängden. Också användningen av apoteksprodukter har ökat. Man har trots allt kunnat behärska ökningen av kostnaderna med sjukhusets interna åtgärder.

Fullmäktige godkände behörighetsvillkoren för cheföverläkartjänsten

Sjukvårdsdistriktets fullmäktige godkände behörighetsvillkoren för den lediganslagna tjänsten som cheföverläkare, enligt förslaget. Vad gäller språkkunskaperna, ska man i valprocessen av tjänsten som cheföverläkare meddela att en framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter goda skriftliga och muntliga färdigheter i finska och svenska.

Till beslutet fogades ett åtgärdsförslag av SFP:s fullmäktigegrupp, framfört av fullmäktigemedlemmen Tarja Rinne. Enligt det, förutsätter fullmäktige att styrelsen noggrant granskar sökandenas förmåga att fungera enligt sjukvårdsdistriktets målsättningar, också genom att beakta de språkliga aspekterna.

Förslag om servicenivån för den prehospitala akutsjukvården och framkomlighet på Åucs område

Sjukvårdsdistriktet godkände servicenivån för den prehospitala akutsjukvården för år 2018, enligt förslaget. Senare lämnade fullmäktigemedlemmen Pia Maavirta, för Somero stads del, in ett förslag där man bland annat önskar att fullmäktige skulle definiera miniminivåerna i beslutet om servicenivå för år 2019 vad gäller  antalet sjuktransportenheter, startberedskap och nivå, på samma sätt som man också gjort tidigare.

Fullmäktigemedlemmen Emmi Lehtinen lämnade, för De grönas del, in ett förslag i vilket man framför att sjukvårdsdistriktet skulle skapa en enhetlig plan för skyltar på sjukhusområdena, så att besökare skulle ha lättare att röra sig på de invecklade sjukhusområdena och i byggnaderna. Planen skulle också beakta kraven på framkomlighet.

Övriga ärenden beslöt fullmäktige om enligt förslaget eller antecknade för kännedom.

 

Obs: Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts fullmäktigemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi

Ändrat : 28.11.2017 16:35
Skapad : 28.11.2017 16:20