Meddelande från sjukvårdsdistriktets styrelsemöte 28.1.2020

Åucs nya sjukhus får namnet Fyrsjukhuset

Det nya sjukhuset som Åbo universitetscentralsjukhus för närvarande bygger kommer att heta Tyks Majakkasairaala på finska, Åucs Fyrsjukhus på svenska och Tyks Lighthouse Hospital på engelska.

Läs mera från skilt meddelande.

Göran Honga fortsätter som tjänsteförrättande direktör för sjukvårdsdistriktet

Styrelsen beslöt att förordnandet för tjänsteförrättande direktören för sjukvårdsdistriktet, diplomingenjör, MBA Göran Honga förlängs till och med 3.5.2020. Fullmäktige valde 14.1.2020 Matti Bergendahl till ny direktör för sjukvårdsdistriktet och han inleder sitt arbete 4.5.2020.

Samtidigt befullmäktigade styrelsens ordförande Piia Elo att ingå avtal om introduktion för den nye direktören för sjukvårdsdistriktet som skulle vara i kraft senast till utgången av juni 2020.

Kommunikationsdirektör ska efterträda avgående informationschef

Göran Honga, t.f. direktör för sjukvårdsdistriktet, föreslog att styrelsen skulle ändra Åucs informationschefstjänst till kommunikationsdirektörstjänst från och med 1.6.2020, då den nuvarande tjänsteinnehavaren, informationschef Esa Halsinaho avgår med pension. Styrelsen godkände förslaget.

Styrelsen fastslog att kommunikationsdirektörens behörighetsvillkor är högre högskoleexamen och erfarenhet av kommunikationsledning samt god förmåga att i tal och skrift använda finska språket och nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda svenska språket.

Reparationen av Åucs A-sjukhusets C-flygel väntar på mer omfattande utredning

Styrelsen tog en timeout för den planerade grundrenoveringen av Åucs A-sjukhusets C-flygel. Fastighetssektionen beslöt 21.1.2020 att avbryta anskaffningsprocessen för grundrenoveringen. Orsaken är att anbudsförfarandet som avslutades 27.11.2019 utmynnade i anbud som överskred betydligt de budgeterade medlen för entreprenaden.

Styrelsen antecknade fastighetssektionens beslut för kännedom. Styrelsen beslöt att fastighetsstrategin, som bör uppdateras under våren 2020, förs för fram till styrelsen och i den ska man ta ställning till helhetsarrangemangen vad gäller framtiden för Åucs område. Inför styrelsen förs samtidigt fram en alternativ plan av placering för de verksamheter som planeras till C-flygeln.

Styrelsen beslöt eller antecknade till kännedom de övriga ärendena som behandlades vid mötet enligt förslag.

 

Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi

Ändrat : 5.6.2020 15:20
Skapad : 28.1.2020 13:40