Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts meddelande från styrelsemötet 10.10.2017

Sjukvårdsdistriktet sänker prisen som debiteras av kommunerna trots större användning

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt sänker de servicepriser som distriktet debiterar av kommunerna under slutet av året, till ett värde av allt som allt tio miljoner euro, trots att användningen av tjänsterna ökat.

Med prissänkningarna strävar man till att hålla det ekonomiska resultatet på noll, enligt budgeten. Delårsöversikten i augusti visar på att resultatet skulle stiga till 12 miljoner på plus utan åtgärder. Prognosen innefattar trots allt osäkerhetsfaktorer, bland annat vad gäller utgifterna för patientförsäkringar.

Sjukvårdsdistriktets styrelse beslöt att sänka priserna på sitt möte 10.10.2017. Som ett krav på att sänka prisen förutsätter styrelsen att affärsverket Tyks-Sapa gör åtgärder på 3,2 miljoner euro för att sänka prisen, varefter kommunala avgiftspriser sänks med en kostnadseffekt på 10 miljoner euro. Vid behov presenteras fler beslut till styrelsen i slutet av året för att uppnå ett nollresultat.

Enligt ekonomidirektör Arja Pesonen hålls medlemskommunernas betalningar till sjukvårdsdistriktet nu på samma nivå som ifjol med de åtgärder som man beslutat om. – Alltså förändringen jämfört med fjolåret är noll procent.

Användningen av specialsjukvård fortsätter öka

Från delårsöversikten från januari-augusti framgår att efterfrågan på specialsjukvård och användningen av den fortsättningsvis ökar. Sjukvårdsdistriktet tog nu emot 5,5 procent mer remisser från utomstående avsändare jämfört med motsvarande tidpunkt för ett år sedan. Delvis förklaras det här med Åbo psykiatris fusion med sjukvårdsdistriktet. Allt som allt har patienternas andel, som vårdats i början av året, ökat med 2,6 procent.

Den ökade mängden anlända remisser leder troligtvis till att andelen öppna vårdbesök överskrider de uppsatta målen. Ifall man inte beaktar psykiatrin, ökade mängden öppna vårdbesök med 2,8 procent från ifjol. Vårddagarna minskade med 2,6 procent, men andelen vårdperioder förblev nästan på samma nivå som ifjol. Den genomsnittliga vårdtiden förkortades ytterligare och den var nu 3,7 dygn.

Användningen av öppna tjänster inom psykiatrin ökade kraftigt, också förutom den ökningen som flytten av Åbo stads psykiatriska tjänster förde med sig. Besöken i öppenvården ökade från ifjol med 7,9 procent och vårdperioderna med 5,1 procent. Vårddagarna däremot minskade med 7,5 procent och i och med det förkortades också den genomsnittliga vårdperioden hos psykiatrin till 16 dygn. Andelen öppna vårdbesök till psykiatrin som flyttats från Åbo stad är nära den planerade nivån.

En allt större del av sjukvårdsdistriktets patienter kommer snabbare till vård, eftersom medianväntetiden förkortades till 31 dygn i januari-augusti, då den på motsvarande tidpunkt ifjol var 33 dygn. Som följd av den ökade andelen patienter hade 132 patienter (1,2 procent) trots allt väntat på att få komma till vård över sex månader i slutet av augusti, då andelen patienter ett år tidigare var 101. I slutet av augusti hade 183 patienter (7,4 procent) väntat på utvärdering av vårdbehovet i över 90 dygn, ett år tidigare var motsvarande andel 111. Av remisserna behandlades 507 (0,7 procent) senare än inom 21 dygn från att de anlänt.

– De stora strukturella förändringarna börjar inverka och sjukvårdsdistriktet klarar att svara på den kontinuerligt ökande efterfrågan av tjänster till en allt effektivare grad, trots en större andel patienter, konstaterar styrelseordförande Piia Elo.

Budgeten strävar till rimlig tillväxt nästa år

Sjukvårdsdistriktets budget för år 2018 görs enligt styrelsens rambeslut från den 23.5.2017. Enligt den kan medlemskommunernas betalningsandelar stiga med högst 1,6 procent före effekterna av Åbo psykiatris fusion. Redovisningsperiodens resultat görs upp med ett underskott på 4,37 miljoner euro och kundbetalningarna höjs endast med indexförändringen, som skedde i februari 2016, från och med 1.1.2018.

Den första versionen av budgeten för år 2018 presenterades för styrelsen 10.10.2017. I den uppgår de bindande nettoutgifterna till 568,4 miljoner euro, alltså jämförelsevis 2,4 procent mer än i budgeten för år 2017 och 3,5 procent mer än prognosen för år 2017, då fusionen av Åbo psykiatri inte beaktas. Efterfrågan på tjänster förväntas fortsättningsvis öka, också utanför landskapet, så man bör vara förberedd på en ökning av verksamhetsutgifterna med 3,1 procent från den tidigare budgeten till 702 miljoner euro.

Verksamhetsavkastningen förväntas öka med 2,2 procent till 741,7 miljoner euro. Medlemskommunernas sammanräknade avkastning, före effekten av psykiatrins fusion, växer med 1,6 procent till 564,1 miljoner euro och resultatet är 4,4 miljoner euro underskott.

Styrelsen beslöt i detta skede att anteckna förberedandet av budgeten för kännedom.

Egen strategi för fastigheterna

Sjukvårdsdistriktets styrelse godkände på sitt möte fastighetsstrategin för åren 2017–2021 som gäller fastigheter och landområden som är i distriktets egendom.

Sjukvårdsdistriktet äger för tillfället 72 fastigheter, vilka allt som allt omfattar 339 000 kvadratmeter. Fastigheternas balansräkningsvärde var 374 miljoner euro i slutet av år 2016, och av dem bokfördes avskrivningar på 27 miljoner euro. Upprätthållandet av fastigheterna kostar 19,3 miljoner euro per år.

I fastighetsstrategin definieras de funktionella behoven för fastigheterna och man drar upp linjerna för principerna för utvecklingen av värdet och för reparationsinvesteringar. För att uppnå de ekonomiska målsättningar som fullmäktige ställt upp är det ändamålsenligt att avstå ifrån sådana fastigheter som inte är nödvändiga för att genomföra sjukvårdsdistriktets kärnuppgift.

Styrelsen förutsätter också att fastighetsstrategin passar ihop med sjukvårdsdistriktets strategi och att fastighetssektionen rapporterar till styrelsen med ett halvt års mellanrum.

Tjänsterna som chefsöverläkare och administrativ överskötare lediganslås

Styrelsen beslöt att tjänsten som sjukvårdsdistriktets chefsöverläkare lediganslås som ett tjänsteförhållande tills vidare och att vikariatet som sjukvårdsdistriktets administrativa överskötare lediganslås som ett arbetsförhållande på viss tid, till och med den 31.12.2019.

Åucs sjukhusdirektör Petri Virolainen har tillfälligt skött tjänsten som chefsöverläkare på sidan av sin egen befattning. Åucs sjukhusöverskötare Tuija Lehtikunnas har fungerat som vikarie för administrativa överskötaren på sidan av sin egen befattning. Tjänsteinnehavare Päivi Nygren har i augusti beviljats en tjänsteledighet på närmare 2,5 år då hon övergick till en arbetsuppgift på viss tid som specialsakkunnig på social- och hälsovårdsministeriet.

Övriga ärenden godkände styrelsen eller antecknade för kännedom enligt förslagen.

 

Ändrat : 10.10.2017 14:50
Skapad : 10.10.2017 14:20