Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts meddelande från styrelsemötet 6.11.2018

Sjukvårdsdistriktets budget tillåter grundreparationer av sjukhus

Sjukvårdsdistriktets styrelse föreslår att fullmäktige godkänner budgeten, där verksamhetskostnaderna ökar med 3,7 procent i jämförelse med budgeten innan och uppgår till ett totalbelopp på 759,4 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna ökar med 3,4 procent och stiger till 798,7 miljoner euro.

Medlemskommunernas sammanlagda avgifter till sjukvårdsdistriktet stiger med 2,5 procent i enlighet med principerna för uppgörande av budgeten, något som man kommit överens om tidigare.  I budgeten reserveras totalt 608,6 miljoner euro för medlemskommunernas avgifter. Förväntningen är att avgifter som erläggs av andra kommuner och klienter inbringar 69 miljoner euro.

Resultatet har budgeterats till 2 miljoner euro minus. Om detta förverkligades, skulle kommunförbundet ha varken överskott eller underskott i balansen efter år 2019.

Sjukvårdsdistriktet reserverar 44,5 miljoner euro för investeringar nästa år. Beloppen inkluderar inte Åucs T3-sjukhusprojekt som bekostas genom finansiell leasing. Av investeringsbudgeten används 26,7 miljoner euro för byggnadsarbeten och 17,8 miljoner euro för inköp av maskiner och materiel.

Investeringsmedlen används för ombyggnadsarbeten och reparering av operationssalarna i Åucs Loimaa sjukhus och Åucs Vakka-Suomi sjukhus och för projektplanering av det nya psykiatriska sjukhuset som planeras att bygga i Åbo. Den funktionella planeringen av sjukhusbacken i Salo framskrider också. Investeringar finns reserverade för projekt som redan inletts: den nya parkeringsbyggnaden och reparationsarbetena i Åucs A-sjukhus som nästa år sträcker sig till sjukhusets C-flygel.

I nästa års budgetförslag finns en reservering på 36 miljoner euro för T3-sjukhusprojektet som ska drivas genom finansiell leasing.  Av detta belopp används 31 miljoner för byggarbete och 5 miljoner för fastighetsmaskiner. Den totala kostnaden för T3-projektet uppskattas uppgå till 189 miljoner euro fram till år 2012, då projektet förväntas vara klart.

Sjukvårdsdistriktet utvecklar sina elektroniska kundtjänster

Förbättring av de elektroniska kundtjänsterna och större utnyttjande av patientdata för att reformera sjukvårdstjänsterna hör till utvecklingsmålen för sjukvårdsdistriktets verksamhet år 2019. De elektroniska kundtjänsterna inom Åucs kommer att öka. 

– Detta syns i hur vi ber om klientrespons genom SMS, tar i bruk nätbaserade tidsbeställningar för vissa tjänster och börjar använda Omaolo-tjänsten (elektronisk symtombedömning) vid akuta hälsoproblem. Men givetvis kommer de traditionella formerna av kundbetjäning att finnas kvar för dem som inte ännu använder datorer, berättar Leena Setälä.

– Vi har redan nu ett enormt datalager i e-tjänsten Hälsobyn.fi.  I denna digitala vårdtjänst ingår 30 olika teman kring hälsa och sjukdom.  Dessa Husen innehåller informationstjänster för 90 olika sjukdoms- eller patientgrupper och bland dem finns också program för egenvård. I denna digitala vårdtjänst finns också digitala vårdkedjor som gäller specifikt Åucs, och därför tror jag att Hälsoby-tjänsterna kommer att bli bekanta för många av oss här i Egentliga Finland under nästa år, tror Setälä. 

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt deltar i utredning om sammanslagning av laboratorier

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt går med i en utredning som planerats av fyra sjukvårdsdistrikt om  möjligheten att grunda ett laboratoriebolag med en årlig omsättning på mer än 300 miljoner euro.  Det nya aktiebolaget skulle skapas genom att sammanslå laboratorierna vid Åucs samt bolaget Fimlabs och det samkommunala affärsverket Nordlabs laboratorietjänster. Sjukvårdsdistrikten som äger ISLAB fattar beslut om eventuellt deltagande i utredningen senare.  Sjukvårdsdistriktets styrelse fattade beslut om att gå med i utredningen vid sitt möte 6.11.2018.  Utredningen förväntas vara färdig före utgången av mars månad 2019.

Syftet är att utreda en aktiebolagsmodell med en anknuten enhet som skulle producera tjänster som alla ägare av offentlig hälsovård måste producera.  Den totala befolkningen inom specialansvarsområdena för de sjukvårdsdistrikt som ska delta i utredningen uppgår till cirka tre miljoner personer. Förutom specialansvarsområdet Åucs, ingår specialansvarsområdena för universitetssjukhusen i Tammerfors, Kuopio och Uleåborg bland utredarna.

Oberoende av social- och hälsovårdsreformen pågår det grundläggande förändringar i verksamhetsmiljön för offentliga laboratorier i Finland.  I framtiden kommer lagen om offentlig upphandling att kraftigt begränsa försäljning av laboratorietjänster från offentligt ägda laboratorier till klienter utanför ägarorganisationerna. 

– Att intensifiera samarbetet mellan offentliga laboratorier förefaller som ett ändamålsenligt sätt att säkerställa kostnadseffektiviteten och tillgången på laboratorietjänster som den offentliga hälsovården kommer att behöva, konstaterar Leena Setälä, sjukvårdsdistriktets direktör.

Sjukvårdsdistriktet blir delägare i nytt kostservicebolag

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt överflyttar sin äganderätt i det nuvarande aktiebolaget Arkea till ett nytt kostservicebolag som ska grundas.  Arbetsnamnet för detta nya bolag är Kaarea Ab. Det nya bolaget ska bli en anknuten enhet enligt stadgandena i upphandlingslagen.  Delägarna ska kunna köpa tjänster av denna anknutna enhet utan konkurrensutsättning. Sjukvårdsdistriktets styrelse beslöt på sitt möte 6.11.2018 att för sin del godkänna aktieägaravtalet med Kaarea Ab.

Arkea Ab kommer att ha extra bolagsstämma 23.11.2018, där beslut ska fattas som hur bolaget ska delas och Kaarea Ab grundas.  Vid samma bolagsstämma ska man också besluta om det blivande aktiebolaget Kaareas styrelsemedlemmar, -ordförande, -viceordförande och revisor.

– Det nya bolaget producerar kostservice för våra patienter och personal på samma sätt som förut, men i framtiden utvecklas kostservice mera i sjukvårdsdistriktets styrning. Arkea bolaget fokuserar på marknadsbaserad service, berättar sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä.

Bostäder byggs på Halikko sjukhusområde

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt överlåter cirka fem hektar tomtmark åt Salo stad som planerat småhusbebyggelse och kommunalteknik på området. Området söder om Märyntie kommer att ha markutrymme för upp till 18 nya egnahemshus eller parhus jämte garage.

För närvarande finns på området sex parhus och ett radhus som ägs av sjukvårdsdistriktet samt ett privatägt egnahemshus. Sjukvårdsdistriktets styrelse godkände vid sitt möte 6.11.2018 överlåtelsen av markområdena enligt förslaget.

 

Obs: Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi   

Ändrat : 15.10.2019 09:09
Skapad : 6.11.2018 13:40