Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts meddelande från styrelsemötet 7.11.2017

Sjukvårdsdistriktet reder ut bolagiserandet av laboratorietjänster

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt förbereder sig för social- och hälsovårdsreformen genom att utforska möjligheter att bolagisera sina laboratorietjänster. På grund av detta gör sjukvårdsdistriktet en avsiktsförklaring med Fimlab Laboratorier Ab. Enligt beslutet, fattat av samkommunens styrelse idag (7.11.2017), ska Tykslab, som producerar sjukvårdsdistriktets laboratorietjänster, och Fimlab Laboratorier sträva till att komma överens om de villkor med vilka deras produktion av tjänster vid behov kan bolagiseras i ett aktiebolag som grundas för detta ändamål. Avsiktsförklaringen gäller i detta skede sådana tjänster som ska riktas in på konkurrensutsatta marknader.

Enligt sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä, som framförde ärendet till styrelsen, ligger bakom avsiktsförklaringen en oro som handlar om äventyrande av de offentliga laboratoriernas stordriftsfördelar, ifall produktionen av tjänster till en allt större grad flyttas till konkurrensutsatta marknader i och med social- och hälsovårdsreformen.

­– De offentliga aktörerna bör klara av att skapa samarbetsmodeller som överskrider landskapsgränserna, om de vill bevara sina volymfördelar och sin konkurrenskraft. Samarbetsmodellerna skapar förutsättningar för att avlägsna överlappningar och utnyttja resurserna alltmer effektivt än idag. Genom att fungera på det här sättet kan vi minska sårbarheten i den offentliga produktionen av tjänster, motiverar Setälä.

Upphandlingslagen begränsar avsevärt privata hälsovårdsorganisationers möjligheter att använda offentliga diagnostiktjänster. Den offentliga sektorn producerar trots allt cirka 90 procent av Finlands laboratorietjänster och produktionen av tjänster är mycket centraliserad. Förutom Fimlab har redan de övriga tre stora laboratorieaktörerna i Finland: NordLab, Islab och SataDiag, bundit sig till att tillsammans utreda hur de kan erbjuda diagnostiska tjänster på den konkurrensutsatta marknaden.

– Det är också ändamålsenligt för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt att vara med i detta samarbete, konstaterar Setälä.

Sjukvårdsdistriktet bygger och renoverar

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelse beslöt idag (7.11.2017) att framföra budgeten och ekonomiplanen för fullmäktige, i vilken resultatet för år 2018 uppvisar 4,4 miljoner euro underskott. Verksamhetsutgifterna uppskattas uppgå till cirka 733 miljoner euro år 2018. Medlemskommunernas sammanlagda jämförbara avgifter stiger med 1,6 procent jämfört med budgeten år 2017 om man bortser från effekten av psykiatrins flytt från Åbo stad till sjukvårdsdistriktet. Då man tar psykiatrins flytt i beaktande, stiger sjukvårdsdistriktets avgifter med cirka 30 miljoner euro och medlemskommunernas totala avgifter stiger enligt det med 6,9 procent.

Sjukvårdsdistrikt förbereder sig för de kommande åren med att grundligt renovera sina sjukhus och bygga nytt. Också vårdapparater förnyas för att motsvara dagens krav. För investeringar reserveras 43,3 miljoner euro i budgeten för år 2018. Till byggandet reserveras 26,6 miljoner och till apparat- och möbelanskaffningar 16,7 miljoner euro.

Investeringsutgifterna inkluderar inte Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) T3-sjukhusprojekt, som förverkligas med hjälp av finansieringsleasing. Man uppskattar att 27 miljoner euro kommer att gå till projektet år 2018.

Byggandet av det nya parkeringshuset med 460 platser på Åucs område inleds på våren 2018 och det blir klart nästa år. Till bygget reserveras åtta miljoner euro för år 2018 och 4,5 miljoner för år 2019.

Renoveringen av Åucs A-sjukhus kommer att expandera till att omfatta C-flygeln år 2018. Den kommer att renoveras totalt före år 2020. År 2018 kommer endast en halv miljon euro att behövas, men de två följande åren kommer cirka 12,5 miljoner att behövas. Resultatet kommer att vara ett sjukhus som till sin teknik och interiör är jämförbart med ett nytt sjukhus.

Också Åucs närsjukhus kommer att renoveras grundligt. Drygt tre miljoner euro reserveras för sanering av de tidigare laboratorieutrymmena, operationsavdelningen och värmeledningsnätverket i Loimaa sjukhus åren 2018–2019. Också i Vakka-Suomi sjukhus saneras en före detta operationsavdelning. Allt som allt reserveras 1,7 miljoner euro för grundliga renoveringar för de två kommande åren.

Salo sjukhus renoveras grundligt under de närmaste åren med minst fem miljoner euro. År 2018 riktas saneringarna på A-delens sjätte våning och laboratorium. Åren 2019–2020 förnyas K-delens avlopps- och vattenledningar, belysningen och annan elektroteknik och man bygger ett automatiskt släckningssystem.

De dyraste investeringarna i vårdapparater riktas på nya avbildnings- och strålbehandlingsapparater, som huvudsakligen ersätter sådana apparater som närmar sig eller nått slutet av sitt levnadslopp. Tack vare anskaffningarna har Åucs också i fortsättningen branschens bästa och mest tidsenliga undersöknings- och vårdapparater i användning.

Verksamhetsområdesdirektörer valdes till avbildningen och laboratoriet som flyttas till Åucs

Huvuddelen av affärsverket Tyks-Sapas verksamhet flyttas till Åucs, då affärsverket läggs ned i årsskiftet. Som följd av detta bildas två nya verksamhetsområden inom Åucs, Avbildning och Laboratorium.

Styrelsen tillsatte idag (7.11.2017) överläkare Satu Jääskeläinen till direktör för verksamhetsområdet Åucs Avbildning och överläkare Kari Pulkki till direktör för verksamhetsområdet Laboratorium, båda från och med 1.1.2018. Verksamhetsområdesdirektören ansvarar för produktionen av hälsovårdstjänsterna och leder hälso- och sjukvården på sitt verksamhetsområde.

Övriga ärenden godkände styrelsen eller antecknade för kännedom enligt förslagen.

 

Foto: VSSHP arkiv

 

Ändrat : 8.11.2017 08:45
Skapad : 7.11.2017 15:25