Ny enhet förbättrar psykiatrins jourtjänster

Jourenheten för psykiatrisk vård och missbrukarvård öppnades 2.2.2015 vid Åbo samjour i T-sjukhuset. Den nya enheten innebär bättre service utanför tjänstetid för patienter i behov av psykiatrisk vård och missbrukarvård i hela Egentliga Finland.  Jourenheten tar emot patienter fr.o.m. den 16 februari.

Överläkare Jyrki Heikkilä öppnade den nya enheten för psykiatriska jouren med hjälp av biträdande överläkare Leena Kähäri. Professor Hasse Karlsson (i  mitten)  övervakar ceremonin.

Åbo stads psykiatriska jour flyttar sin verksamhet från Tallbacken till T-sjukhuset 1.3.2015. Efter det hålls kvälls- och nattjour i T-sjukhuset.

‒ Servicen i Åbo förbättras betydligt tack vare den psykiatriska jourenheten, som har konsultationstjänster, bilddiagnostik och ett jourteam med jourläkare som finns på plats dygnet runt, säger Jyrki Heikkilä, överläkare på psykiatrin vid Åbo stad.

På samjourens enhet för psykiatrisk vård och missbrukarvård arbetar 10 sjukskötare, en biträdande avdelningsskötare och en biträdande överläkare. Dessutom finns två psykiatriska sjukskötare och en jourläkare på plats dygnet runt. Under tjänstetid finns också en biträdande överläkare och en ST-läkare inom psykiatri på plats.

Den psykiatriska jouren hör till vuxenpsykiatrins specialtjänster inom resultatområdet psykiatri vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.  Enheten koordinerar och styr produktionen av psykiatriska jourtjänster inom hela sjukvårdsdistriktet. Jouren finns i lokalerna för Affärsverket för akutvård och jour vid samjouren i Åucs T-sjukhus.

Psykiatrins jourenhet blev nödvändig i och med den nya förordningen om jourverksamhet som trädde ikraft vid årsskiftet.

‒ För psykiatrins del förutsätter förordningen att det finns tillgång till en specialist inom de psykiatriska specialområdena eller en läkare förtrogen med psykiatri som har möjlighet att diskutera patientens vård med en specialläkare i psykiatri. Läkaren måste vid behov kunna komma till den enhet som vårdar patienten. Läkaren måste också stå i beredskap att utvärdera och följa upp patientens krissituation. För utvärderingen av patientens hälsotillstånd måste även sakkunskap inom andra specialområden finnas tillgänglig. Förordningens krav uppfylls i denna nya enhet, förklarar professor Hasse Karlsson, överläkare i vuxenpsykiatri vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Patienterna kommer till jourenheten via Åucs samjour. Vid jourenheten utvärderas patientens behov av psykiatrisk vård.

– Vid jouren finns också platser för patienter som behöver observeras. Patienten kan alltså vid behov övernatta vid jouren om situationens utredning eller påbörjandet av vård så kräver, berättar Karlsson.

Vid jourenheten strävar man efter att ordna patientens fortsatta vård så effektivt som möjligt.

– För patienter som behöver psykiatrisk vård och missbrukarvård innebär den nya psykiatriska jouren vid samjouren ett bra tillägg i servicekedjan. På samjouren har det funnits ett tydligt behov av mera kompetens för vården av dessa patienter, konstaterar överläkare Sirpa Rantanen.

Psykiatrins sjukhusjour sker fortsättningsvis i sjukvårdsdistriktets psykiatriska sjukhus i Halikko, Pargas, Nystad samt vid Åbo stads psykiatriska avdelning.

 

 

Personalen på den nya psykiatriska jouren.

Fotografierna: Suvi Lähteenmäki

Ändrat : 24.10.2019 09:20
Skapad : 10.2.2015 10:35