Sjukvårdsdistriktets ekonomiska prognos litet ljusare – sparåtgärder behövs trots det

Enligt prognoserna kommer resultatet för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt att uppvisa ett underskott på 4,5 miljoner euro, trots att det budgeterade underskottet var 2 miljoner euro. Enligt prognosen, som baserade sig på delårsrapporten för tiden januari – augusti, har underskottet minskat i jämförelse med prognosen i april.  Enligt prognosen skulle medlemskommunernas betalningar till sjukvårdsdistriktet överskrida det budgeterade beloppet med cirka 1,2 procent, dvs. 7,2 miljoner euro.

Delårsrapporten visar att sjukvårdsdistriktets driftskostnader ökade med 5,2 procent medan verksamhetens avkastning ökade med 4,2 procent i jämförelse med januari – augusti år 2018.

Överskridningarna av kostnaderna och av kommunfaktureringen beror i huvudsak på att användningen av sjukvårdsdistriktets tjänster blivit större än budgeterat.  Detta har medfört extra personalkostnader i form av olika lönepåslag och övertidsarbeten.  Enligt vikarierande direktören för sjukvårdsdistriktet Göran Honga kommer man att införa olika sparåtgärder inom sjukvårdsdistriktet i syfte att stävja kostnadsökningen.

Ökad efterfrågan, långsammare tillgång till vård

Delårsrapporten visar dessutom att efterfrågan på specialsjukvårdstjänster fortsätter att öka. Antalet remisser ökade under tiden januari – augusti med 3,5 procent och antalet personer som tagit del av distriktets sjukvårdstjänster ökade med 2,1 procent i jämförelse med året innan.

Ingrepp och operationer som kräver vårdavdelningsvård samt dagkirurgi ökade med totalt 3,2 procent i jämförelse med motsvarande tid i fjol.  Antalet fördröjningsdygn minskade dock med en femtedel under tiden januari – augusti.

I slutet av augusti hade 248 patienter stått i kö för vård under en längre tid än vad lagen stadgar (sex månader).  I slutet av år 2018 var motsvarande siffra 108 och i slutet av augusti i fjol 145. I slutet av augusti 2019 hade dessutom 233 patienter köat i mer än 90 dygn för att få sin sjukdom bedömd och 517 remisser hade inte processats inom den lagstadgade tidsfristen (21 dygn). Mediantiden för inledning av vård var 38 dygn. Fördröjningarna i vården berodde på att efterfrågan på hälsovårdstjänster var större än vad vårdkapaciteten medgett.

Sjukvårdsdistriktets styrelse antecknade delårsrapporten och den ur rapporten härledda ekonomiska prognosen för kännedom 8.10.2019.

 

Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi

Ändrat : 30.10.2019 08:34
Skapad : 8.10.2019 17:40