Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt med i det nationella patientdataarkivet ​

Fr.o.m. 12.8.2015 införs patientuppgifterna på Egentliga Finlands sjukvårdsdistriktets sjukhus och andra enheter i det nya nationella patientdataarkivet.

I det nationella arkivet sparas patientjournal- och riskuppgifter, vaccinationsuppgifter och gällande medicinering. Laboratorieresultatens införande börjar senare. Alla uppgifterna sparas fortsättningsvis också i sjukvårdsdistriktets eget patientdatasystem.

Personer över 18 år kan själva läsa sina uppgifter via nättjänsten Mina Kanta-sidor www.kanta.fi/sv. Inloggningen sker med webbankskoder, ett elektroniskt ID-kort eller med mobilcertifikat.

På Mina Kanta-sidor kan patienten granska sina egna uppgifter efter att läkaren skrivit ett elektroniskt recept eller patientuppgifterna sparats i patientdataarkivet. På sidorna ser man också logguppgifter om överlåtelse av uppgifter. På sidorna kan man kvittera att man läst informationen om patientdataarkivet och bestämma om samtycke och förbud för användningen av patientuppgifterna vid olika enheter inom hälso- och sjukvården.

Både patienten och personalen inom hälso- och sjukvården har nytta av patientdataarkivet då patientuppgifterna finns tillgängliga för alla som deltar i patientens vård.

Omfattande reform i hälso- och sjukvårdens IT-system

Överföringen av patientuppgifter till det nationella arkivet kom igång i Egentliga Finland i april 2014. Nu har samtliga hälsovårdscentraler i landskapet och sjukhusen inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt anslutit sig till det. Åbolands sjukhus anslöt sig till arkivet i juni.

Nu sparas vårduppgifter av varje patient som använder offentlig sjuk- och hälsovård i Egentliga Finland i det nationella patientdataarkivet.

Social- och hälsovårdsministeriet har gett stränga krav för de organisationer som ansluter sig till patientdataarkivets tjänster bl.a. angående datasäkerhet, personalens kunnande, datakommunikation och användarnas identifiering vid inloggning. För att uppfylla de här kraven har verksamhetsenheter och personal i Egentliga Finland fått utbildning.

Patientdataarkivet är en del av Kanta-tjänsterna (Nationella hälsoarkivet). Till de här nationella informationssystemtjänsterna för hälso- och sjukvården, apoteken och medborgarna hör utöver patientdataarkivet också det elektroniska receptet, Läkemedelsdatabasen och Mina Kanta-sidor.

Patientdataarkivet i korthet

Patientdataarkivet är en tjänst i vilken hälso- och sjukvårdsenheterna lagrar patientuppgifter ur sina egna datasystem på ett datasäkert sätt. Det elektroniska patientdataarkivet byggs upp i etapper och därför införs uppgifter i arkivet så småningom vartefter användningen av arkivet utvidgas.

Det elektroniska patientdataarkivet gör det möjligt för patienter att kontrollera sina egna patientuppgifter genom att logga in på Mina Kanta-sidor på kanta.fi/sv. På sidorna kan man kvittera att man läst informationen om patientdataarkivet och göra inställningar om samtycke och förbud för användningen av patientuppgifterna vid olika enheter inom hälso- och sjukvården.

Patienter har nytta av den nationella tjänsten också då de rör sig i olika delar av landet eller då de besöker olika enheter inom hälso- och sjukvården. Via det nationella patientdataarkivet är patientuppgifterna tillgängliga på de enheter inom hälso- och sjukvården som behöver dem för patientens vård.

För utlämnande av uppgifter krävs patientens samtycke

Patientuppgifter som har lagrats i det elektroniska patientdataarkivet kan användas av den som lagrat den aktuella informationen. Utlämnande av patientuppgifter till andra aktörer inom hälso- och sjukvården förutsätter patientens samtycke. Samtycke, förbud och ändringar i dessa kan göras på en enhet inom hälso- och sjukvården som anslutit sig i tjänsten eller på Mina Kanta-sidor.

Praktisk nytta med elektroniska patientdataarkivet

  • uppgifterna är säkra (skyddad dataöverföring, certifikatkort för hälso- och sjukvården, uppföljning av loggrapporter)
  • tidigare undersökningsresultat kan utnyttjas, vilket innebär att man slipper onödiga vårdingrepp och därmed sparar även patientens pengar
  • informeringen och kommunikationen blir bättre
  • det är lätt att följa all information gällande den egna hälsan på Mina Kanta-sidor
  • lättillgängliga patientuppgifter underlättar patientens eget val av vårdenhet
  • möjliggör fungerande vårdkedjor mellan samtliga enheter
  • patienten själv kan påverka vem som kan använda patientuppgifterna
  • uppdaterad information skapar patientsäkerhet.

 

Ändrat : 17.8.2015 10:10
Skapad : 11.8.2015 13:08