Sjukvårdsdistriktet deltar i strävandena att konsolidera laboratorieenheter

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt deltar i projektet att fusionera sjukhuslaboratorier på nationell nivå.  Distriktsstyrelsen fick 23.4.2019 ta del av en redogörelse som gäller grundandet av ett gemensamt företag för laboratorieverksamheten.   På basis av utredningen beslöt styrelsen att för sin del starta den fortsatta beredningen av fusionsplanerna mellan Åucs verksamhetsområde för laboratorieverksamheten, Fimlab Laboratoriot Ab och NordLab affärsverkssamkommun i syfte att förena laboratorieverksamheten in-house till en enda organisation av aktiebolagstyp.

Styrelsen utnämnde ekonomidirektör Arja Pesonen och överläkare Kari Pulkki till sjukvårdsdistriktets representanter i arbetsgruppen som förbereder fusionen. Sjukvårdsdistriktets direktör utnämndes till representant för sjukvårdsdistriktet i projektstyrgruppen.

Målsättningen för gruppen är att den ska färdigställa en plan för förverkligande av fusionen till slutet av oktober 2019. Beslut fattas i november-december 2019.

Projektet gäller att skapa ett enda aktiebolag där man fusionerar och omorganiserar laboratorietjänsterna som ägs eller upprätthålls av universitetssjukhusen i sjukvårdsdistrikten i Egentliga Finland, Birkaland och Norra Österbotten.  Detta aktiebolag skulle, i egenskap av anknuten enhet, producera de tjänster för alla ägande parter som den offentliga hälsovården behöver. Den totala omsättningen för dessa organisationer uppgår idag till knappt 250 miljoner euro och befolkningsunderlaget till cirka 2,5 miljoner invånare.

 

Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi

Ändrat : 23.4.2019 13:25
Skapad : 23.4.2019 13:05