​Sjukvårdsdistriktet ger upp sitt ägande i läkarhelikopterbolag

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt överlåter sin ägarandel av aktierna i läkarhelikopterbolaget FinnHems Ab till Finska staten. En förutsättning för överlåtelsen är att också Finlands övriga universitetssjukhusdistrikt överlåter sina aktier på samma avtalsvillkor. Sjukvårdsdistriktets styrelse fattade beslut om överlåtelsen 26.11.2019 och befullmäktigade samtidigt sjukvårdsdistriktets t.f. direktör Göran Honga att godkänna de åtgärder och dokument som behövs för att verkställa beslutet.

Aktiekapitalet för FinnHems Ab uppgår till 10 000 euro och i balansen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är bokföringsvärdet 2 000 euro.

Trots att bolaget övergår i statens ägo, kommer en ändamålsenlig arbetsfördelning av läkarhelikopterverksamheten mellan sjukvårdsdistrikten och bolaget att säkerställas genom en separat registrering av denna princip. Bolaget ska ansvara för verksamheten och kostnaderna som hänför sig till det flygtekniska, medan sjukvårdsdistrikten ska för sin del ansvara för den medicinska styrningen och verksamheten samt utvecklingen och kostnaderna som gäller den prehospitala sjukvårdsservicen.

Styrelsen anser att det är viktigt att läkarhelikopterverksamheten inom Egentliga Finland tryggas också efter ägarförändringen.

 

Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi

Ändrat : 5.6.2020 15:21
Skapad : 26.11.2019 11:10