Sjukvårdsdistriktets budget – endast litet utrymme för tillväxt

I budgeten för år 2020 reserverar sjukvårdsdistriktet cirka 17 miljoner euro för ökade lönekostnader och annan allmän kostnadsökning.  Totalt uppskattar man att distriktets driftskostnader kommer att öka med 35,7 miljoner euro, dvs. 4,7 procent i jämförelse med budgeten år 2019.

Enligt budgetutkastet som 8.10.2019 presenterades för styrelsen skulle dock driftskostnaderna för nästa år öka endast med 1,5 procent jämfört med årets driftskostnader. Medlemskommunernas betalningsandelar kan öka med högst 2,5 procent i jämförelse med budgeten för år 2019. Vid nästa styrelsemöte som infaller 5 november kommer styrelsen att fatta beslut om budgetförslaget som ska presenteras för fullmäktige.

För att nå det prognostiserade resultatet ämnar sjukvårdsdistriktet, under rådande strama ekonomi, att spara sex miljoner euro redan under det pågående verksamhetsåret. Nästa år gäller det att identifiera en spareffekt på 12 miljoner euro för att budgeten ska förverkligas i den form den nu är.

Enligt vikarierande direktören för sjukvårdsdistriktet Göran Honga kan budgetramarna anses vara realistiska, förutsatt att de åtgärder som ramarna förutsätter verkställs.

– Inverkan av åtgärderna kvarstår dock en viss tid och budgeten äventyras om verkställandet inte framskrider enligt plan, säger Honga.

– Den viktigaste kostnadsstävjande åtgärden är att ingripa i vårdkedjorna. Detta förutsätter tätt samarbete med hälsovårdscentralerna. Då patienterna vårdas på rätt nivå inom vårt hälsovårdssystem, sparas patienternas tid och kostnaderna för samhället minskar.

Verksamhetens avkastning förväntas öka nästa år med 32,7 miljoner euro, dvs. 4,1 procent i jämförelse med budgeten för år 2019. Medlemskommunsintäkterna skulle öka med 15,5 miljoner (2,6 %) och inkomsterna från andra källor än medlemskommunerna med 17,2 miljoner euro (9,0 %). Klientavgifter som uppbärs av patienterna förväntas öka med en halv miljon euro (1,6 %) jämfört med årets budget.

Enligt den nu framlagda budgeten för nästa år kommer verksamhetens avkastning att öka totalt till 831 miljoner euro och driftskostnaderna till 795 miljoner euro. Efter finansieringskostnader och avskrivningar enligt plan förväntas resultatet uppvisa ett underskott på 6,2 miljoner.

Sjukvårdsdistriktets styrelse antecknade budgetförslaget för kännedom.

 

Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi.

Ändrat : 5.6.2020 15:18
Skapad : 8.10.2019 17:20