Sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä blir strategidirektör

Leena Setälä

Direktören för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Leena Setälä har sagt upp sig så att den sista dagen hon är i tjänst är 15.6.2019. Styrelsen för sjukvårdsdistriktet mottog hennes avskedsanmälan 23.4.2019 och beslöt att vidarebefordra anmälan till fullmäktige för information.  Setälä påbörjade sin tjänst som sjukvårdsdistriktets direktör i september 2016.

Styrelsen grundade på sitt möte en arbetsgrupp som förbereder besättningen av tjänsten och utnämnde från styrelsen Ulla Huittinen, Jukka Kärkkäinen, Ville Valkonen, Piia Elo och Tuija Ollikkala till arbetsgruppen.

Styrelsen beslöt att kalla Leena Setälä i tillsvidareanställning till befattningen som strategidirektör från och med 16.6.2019. Bland uppgifterna inom denna befattning ingår anskaffning av nytt klient- och patientdatasystem samt andra projekt som hänför sig till digitalisering och utveckling av informationssystem. Det ankommer också på strategidirektören att bereda övriga, av den blivande direktören för sjukvårdsdistriktet anvisade, ärenden på ledningsgruppsnivå. Setälä har lång erfarenhet av ledarskap inom hälsovårdsbranschen och som forskare inom medicin och hälsovård. För närvarande är hon styrelseordförande för UNA Ab.

– Vi är mycket nöjda över att Leena Setälä vill fortsätta arbeta i sjukvårdsdistriktet och ta emot det nya uppdraget som strategidirektör. ICT-lösningen är en strategiskt viktig sak för sjukvårdsdistriktet och ett av de mest centrala ärendena i förnyandet av social- och hälsovårdstjänsterna. Vi bör hitta metoder med vilka vi kan sammanföra och förenhetliga olika funktioner på så sätt att målsättningarna för kvalitet och kostnadseffektivitet uppnås, säger Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelseordförande Piia Elo.

 

Photo: Esa Halsinaho

 

Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi.

Ändrat : 28.10.2019 07:59
Skapad : 23.4.2019 13:05