Sjukvårdsdistriktets måltidsservice ingår i ett nytt bolag

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelse har 9.10.2018 beslutat att avtalet om den måltidsservice som sjukvårdsdistriktet använder överförs till det kommande bolaget Kaarea Ab som bildas då Arkea Ab delas upp. Det framtida bolaget fungerar i fortsättningen som en anknuten enhet ägd av kommunerna och samkommunerna i Egentliga Finland. Arkea fortsätter å sin del producera tjänster på öppna marknaden.

Fördelningen av Arkea Ab, som nästan helt och hållet ägs av Åbo stad, blev aktuell bland annat som följd av förändringar i anknutna enheters ställning i upphandlingslagen.

Samma lagstiftnings- och uppdelningsskyldighet gäller aktiebolaget Lännen Tekstiilihuolto. Förberedandet av dess uppdelning fortsätter enligt sjukvårdsdistriktets styrelses linjedragning, enligt vilken distriktet i fortsättningen anskaffar textilservicetjänster via så kallat in-house-bolag som distriktet alltså äger.

– Det är ytterst viktigt att vi kan lita på långsiktigt utvecklingsarbete inom vår måltidsservice och textilservice och också på kvaliteten och kontrollen av kostnaderna. Vår verksamhet är beroende av detta. Därför är det naturligt att tänka att sjukvårdsdistriktet både äger och via ägandet styr producerandet av dessa tjänster. Vi funderade självklart också på att konkurrensutsätta verksamheten men för tillfället verkade bildandet av så kallat in-house-bolag som en mer kontrollerad lösning då man också tar den ofullbordade social- och hälsovårdsreformen i beaktande, uppskattar sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä

Styrelsen antecknade också till kännedom förslaget om förberedandet av det offentligt ägda arbetshälsobolaget. I och med att Länsirannikon Työterveys Ab, som ägs av Egentliga Finlands och Satakuntas sjukvårdsdistrikt, utvidgas kunde man i framtiden producera arbetshälsotjänster också till de ifrågavarande landskapens kommunanställda. 

 

Obs: Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi   

Ändrat : 9.10.2018 16:44
Skapad : 9.10.2018 16:25