Sjukvårdsdistriktets patientantal fortsätter att öka

Meddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte 3.3.2020.

I fjol vårdades 230 000 patienter vid sjukhusen inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Detta är 2,5 procent mer än år 2018. Antalet patienter har ökat årligen under 2000-talet, och inte mindre än 44 procent av alla som är bosatta inom sjukvårdsdistriktet betjänades av sjukvårdsdistriktet år 2019.

Efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster var stor under hela året, och antalet patienter som remitterades för vård till sjukvårdsdistriktets sjukhus var fyra procent större än året innan.

– Det är en särskild utmaning att hålla ekonomin under kontroll, då tillväxten av serviceefterfrågan ökar i denna takt, säger ekonomidirektör Arja Pesonen.

Verksamheten inom sjukvårdsdistriktet har genomgått stora förändringar under de senaste åren, men behovet av att utveckla våra processer ytterligare, bl.a. för att hålla den höga efterfrågan på tjänster under kontroll, är detsamma.

– Det behövs fortgående tätt samarbete med kommunerna. Precis detta ingår i planen för ordnande av hälso- och sjukvården som sjukvårdsdistriktets fullmäktige godkände i höstas och som bereddes av kommunerna inom distriktet.

Enligt direktör Pesonen har förvaltningen och planenligheten inom distriktet gett resultat, trots utmaningarna. Under de senaste fem åren har kommunandelarna endast två gånger underskridit det budgeterade och också under de övriga åren har avvikelsen uppgått högst till 0,9 procent.

– På samkommunsnivå har vi lyckats förbättra förutsägbarheten av de kommunala avgifterna och hålla fast vid budgeterna, men för enskilda kommuner kan det fortfarande förekomma beklagligt mycket variation, säger Arja Pesonen.

Under bokföringsåret 2019 uppgick verksamhetens avkastning inom sjukvårdsdistriktet till 818 miljoner euro, vilket överskrider det budgeterade med 19,4 miljoner euro (2,4 %). Av överskridningen utgjordes 14 miljoner euro av andra intäkter än intäkter från kommunerna medan c. fem miljoner euro utgjordes av kommunala betalningar.

Kommunförbundet använde 779 miljoner euro för att driva verksamheten, vilket är 3,9 procent mera än år 2018. De bindande nettokostnaderna är ett uttryck för medlemskommunernas gemensamma ekonomiska börda och den uppgick till c. 615 miljoner euro, vilket var 4,2 miljoner mera än det budgeterade och motsvarar en överskridning på 0,7 procent.

Det ekonomiska resultatet för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt för år 2019 uppvisade ett underskott på 0,9 miljoner euro.

Sjukvårdsdistriktets styrelse beslöt 3.3.2020 att föreslå för fullmäktige att underskottet för år 2019 upptas i balansräkningens konto för överskott/underskott och att medlemskommunerna delges de uppgifter som behövs för uppgörande av koncernbokslut.

 

Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi

Ändrat : 5.6.2020 15:21
Skapad : 3.3.2020 14:10