Sjukvårdsdistriktet deltar i storolycksövning

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt deltar i en storolycksövning, som Egentliga Finlands räddningsverk ordnar tillsammans med sina samarbetspartner i Nådendal hamn samt på havsområdet utanför Åbo och Nådendal den 18.10.2017 kl. 9–14.

Medan övningen pågår förekommer det fler myndighetsfartyg, -fordon och -helikoptrar i området än i vanliga fall. Det kan även förekomma ofarlig rök i området.

Interreg Baltic Sea Region -logo, European Union -logo och Hazard-logo.

Utgångsläget för övningen är en fiktiv kollision mellan ett passagerarfartyg och en oljetanker längs leden som leder till Åbo och Nådendal hamnar. På grund av kollisionen blir cirka 50 personer skadade på passagerarfartyget och de evakueras till Nådendal hamn. På passagerarfartyget uppstår en brand och det läcker olja i havet från fartygen.

Evakueringen genomförs och branden släcks under ledning av Gränsbevakningsväsendet med hjälp av tre MIRG-grupper (två grupper från Egentliga Finlands räddningsverk och en grupp från Helsingfors stads räddningsverk). Egentliga Finlands räddningsverk, som deltar i operationen med sex fartyg, larmas för att stoppa oljeläckagen.

I övningen deltar Egentliga Finlands räddningsverk, Nådendal hamn, Gränsbevakningsväsendet, Helsingfors räddningsverk, Affärsverket för akutvården och jouren, Neste, polisen, Åbo hamn och handelshögskolan vid Åbo universitet. Samtidigt med övningen i Nådendal hamn ordnas även en storolycksövning vid Nestes raffinaderi i Nådendal. Övningen vid raffinaderiet ordnas som en kartövning.

Varje organisation som deltar i övningen definierar egna mål för övningen. Räddningsverkets mål är att få till stånd flexibilitet i myndighetssamarbetet, smidig olycksinformering, en kort responstid inom räddningsverksamheten samt att upprätthålla situationsbilden. I samarbete med Nådendal hamn testas grundande av en evakueringscentral och agerande enligt planen för storolycka.

Övning i samarbete och kommunikation 

Förutom räddningsverkets allmänna mål med övningen om att fungera i en stor havsolycka är akutvårdens mål med övningen att skapa ett fungerande samarbete och en smidig kommunikation mellan akutvårdens kriscentrum, medicinska direktören (L4) och centret för Åucs verksamhetsledning. 

– Dessutom testar man igen hur väl storolycksanvisningarna fungerar i akutvården och hur väl evakueringscentralen fungerar i Nådendal hamn från akutvårdens synvinkel. Till detta hör att samla patienterna till ett ställe och att tillämpa platsen till en vårdplats, berättar sjukskötare Jarmo Määttänen som fungerar som fältchef. 

Övningen är en del av HAZARD-projektet (utveckling av säkerheten i hamnarna i Östersjöområdet).

Invånare uppmanas att läsa säkerhetsmeddelandena

Invånarna i närområden uppmanas att läsa säkerhetsmeddelanden från Nådendal hamn och Nestes raffinaderi i Nådendal. Säkerhetsmeddelandena innehåller bland annat information om företagen, de kemikalier som förvaras på anläggningen samt anvisningar för hur man ska agera om det sker en olycka.

Ändrat : 24.9.2019 15:39
Skapad : 18.10.2017 09:05