Meddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts fullmäktigemöte 19.9.2017

Sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä: samarbete stärker västkustens sjukvårdsdistrikt

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är med stöd av Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt starkare och klarar bättre av sina förpliktelser som universitetssjukhus än utan deras stöd. Samtidigt har Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt nytta av ett tätare samarbete med universitetssjukhuset. Detta konstaterade Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts direktör Leena Setälä 19.9.2017 i sitt föredrag som handlade om samarbetet på västkusten i sjukvårdsdistriktets fullmäktigemöte.

Leena SetäläSjukvårdsdistrikten i Egentliga Finland, Satakunta och Vasa har satsat på samarbete och gemensam utveckling sedan år 2011. Enligt den så kallade Västkust-strategin skapar man en helhet genom att sammanföra resurserna av tre sjukvårdsdistrikt och kunskapen av Åbo universitet, vilken producerar mer, bättre och mer förmånliga specialsjukvårdstjänster än vad sjukvårdsdistrikten skulle producera skilt för sig.

Med strategin strävar man till att befrämja Åbo universitetscentralsjukhus och Åbo universitets medicinska fakultets goda förutsättningar för verksamhet, bland annat för att trygga tillräcklig läkarutbildning och forskning på västkustens område. I samarbetet har man kommit överens om att försäkra sig om att tre jourhavande sjukhus med omfattande specialsjukvård fungerar i Björneborg, Åbo och Vasa med omnejd. Ett gemensamt intresse är fortfarande att försäkra sig om att svenskspråkiga får specialsjukvårdstjänster på sitt eget modersmål.

Samarbete har gjorts, förutom angående det grundläggande stödet, också angående det lagstadgade avtalet om ordnande av specialiserad sjukvård, vars uppdatering ska godkännas av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts fullmäktige den 19.9.2017. I avtalet kommer man överens om arbetsfördelningen mellan dessa sjukvårdsdistrikt som hör till samma specialansvarsområde. Man kommer också överens om koordineringen av verksamheten och om principerna om att ta i bruk nya metoder. Med avtalet främjar man kvaliteten av hälso- och sjukvården och patientsäkerheten, dess effektivitet och produktivitet.

Enligt Setälä har den mest betydelsefulla förändringen angående ekonomisk effekt varit att Vasa sjukvårdsdistrikts hjärtkirurgi flyttat till Åucs. Dessutom kommer man oftare än tidigare från Vasaregionen för vård av blodsjukdomar och cancer till Åucs. Tidigare fick man mer av dessa tjänster från Tammerfors universitetssjukhus.

Avtalet för ordnade av specialiserad sjukvård har nu uppdaterats till perioden 2017–2021, och dess centrala strategiska linjedragningar handlar om samarbetet inom specialsjukvården, utvecklandet av medicinsk rehabilitering, planerande av beredskap, arbete med hantering av kvaliteten samt undervisnings- och forskningssamarbete. Också informationshantering och samarbete med system och stödtjänster är aktuellt.

Sjukvårdsdistrikten och Åbo universitet har bland annat grundat Västra cancercentret som en del i det landsomfattande nätverket för forskning och vård av cancer, så att man alltmer kan sammanföra och effektivera forsknings- och vårdpraxis av cancer. På området behövs också gemensamma rörliga läkarresurser.

Setälä berättade att sjukvårdsdistrikten beslutat sig för att reda ut ifall det vore motiverat och möjligt att utvidga universitetssjukhuset till att omfatta verksamheten vid alla tre sjukvårdsdistrikt. Skulle man uppnå mer nytta om tre sjukhus sammanslogs till samma universitetssjukhusorganisation? Utredningen görs av Aalto-universitets professor Teemu Malmi och den blir klar i slutet av år 2017.

 

Nya medlemmar till samkommunens förtroendeorgan

Nya fullmäktige för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts samkommun sammanträdde 19.9.2017 till sitt första möte där de valde medlemmar till samkommunens förtroendeorgan.

Fullmäktiges ordförande

Till fullmäktiges ordförande valdes ledamoten Niko Aaltonen från Åbo, till fullmäktiges första vice ordförande valdes ledamoten Eero Kuisma från Letala och till fullmäktiges andra vice ordförande valdes ledamoten Jarmo Metsänperä från Loimaa.

Fullmäktiges valnämnd

Valnämndens fullmäktige valde följande personer (suppleant i parentes):

 • Alpo Penttinen ordf. (Taru Liimatta)
 • Tuula Toivonen vice ordf. (Raila Hakamäki)
 • Juha Nevavuori (Kirsi Järvi)
 • Katri Keloniemi (Jarmo Metsänperä)
 • Mona Lehtonen (Emmi Lehtinen).

Revisionsnämnden

Fullmäktige valde följande personer till sjukvårdsdistriktets revisionsnämnd (suppleant i parentes):

 • Reino Lindqvist, S:t Mårtens, ordf.(Heikki Vainio, Loimaa)
 • Annika Siren, Åbo, vice ordf. (Kirsti Lannermaa, Salo)
 • Antti Ääritalo, Gustavs (Ari Aalto, Salo)
 • Sanna Vauranoja, S:t Karins (Piki Kettinen, Rusko)
 • Jukka Sirén, S:t Karins (Olli Vestu, Pöytis)
 • Mona Nylund, Åbo (Eija Adenius-Tiilikainen, Åbo)
 • Leena Rautiola, Virmo (Päivi Föhr, S:t Karins).

Styrelse

Fullmäktige valde följande personer till sjukvårdsdistriktets styrelse (suppleant i parentes):

 • Ville Valkonen, Åbo (Juhani Leppä, Åbo)
 • Maija Kyttä, Åbo (Piia Alvesalo, Åbo)
 • Lasse Virtanen, Nystad (Irja Skyten-Suominen, Gustavs)
 • Kari Friman, S:t Karins (Jussi Helesvirta, Rusko)
 • Jerina Wallius, Salo (Pia Maavirta, Somero)
 • Simo Paassilta, Salo (Miro Simola, Loimaa)
 • Seppo Lehtola, Letala (Henna Vuoristo, Lundo)
 • Piia Elo, Åbo (Heidi Virtanen, Åbo)
 • Anneli Kivijärvi, Reso (Martti Sipponen, Nådendal)
 • Ulla Huittinen, Salo (Riitta Karjalainen, Åbo)
 • Aimo Suikkanen, Koskis (Rauno Kajander, Pöytis)
 • Tuija Ollikkala, Åbo (Birgitta Ristolainen, Lundo)
 • Pekka Heikkilä, Reso (Olli Nordberg, Åbo)
 • Mirjami Flemmich, Pöytis (Saara Ruohonen, Salo)
 • Jukka Kärkkäinen, Åbo (Alpo Lähteenmäki, Åbo)
 • Pirjo Lampi, Åbo (Sirkku Saarinen, Letala)
 • Niklas Guseff, Kimitoön (Merja Fredriksson, Pargas).

Fullmäktige valde följande personer, av Åbo universitet utnämnda medlemmar, till suppleanter i styrelsen (suppleant i parentes):

 • Kalle-Antti Suominen (Päivi Mikkola)
 • Pentti Huovinen (Eeva Rainio).

Fullmäktige valde Piia Elo till styrelsens ordförande och till första vice ordförande Ville Valkonen och till andra vice ordförande Tuija Olikkala.

Förvaltningssektionen

Fullmäktige valde följande personer till förvaltningssektionen (suppleant i parentes):

 • Simo Paassilta, ordf. (Heidi Virtanen)
 • Tuija Ollikkala, vice ordf. (Birgitta Ristolainen)
 • Pirjo Lampi (Niklas Guseff)
 • Anneli Kivijärvi (Jukka Kärkkäinen)
 • Kari Friman (Jussi Helesvirta)
 • Maija Kyttä (Pia Alvessalo)
 • Aimo Suikkanen (Rauno Kajander)

Fastighetssektionen

Fullmäktige valde följande personer till fastighetssektionen (suppleant i parentes):

 • Juhani Leppä, ordf. (Ville Valkonen)
 • Ulla Huittinen, vice ordf. (Riitta Karjalainen)
 • Martti Sipponen (Henna Vuoristo)
 • Irja Skyten-Suominen (Jerina Wallius)
 • Alpo Lähteenmäki (Pekka Heikkilä)
 • Seppo Lehtola (Miro Simola)
 • Päivi Mikkola (Kalle-Antti Suominen).

Nämnden för den språkliga minoriteten

Fullmäktige valde följande personer till nämnden för den språkliga minoriteten (suppleant i parentes):

 • Egon Nordström, Pargas, ordf. (Jonas Heikkilä, Åbo)
 • Christjan Brander, Pargas, vice ordf. (Conny Granqvist, Pargas)
 • Karoliina Abrahamsson, Pargas (Eeva Bergman, Pargas)
 • Eva-Stina Hellbom, Kimitoön (Martti Peräaho, Reso)
 • Gunilla Avellan, Kimitoön (Anne-Marie Nygren, Pargas)
 • Risto Nurmela, Pargas (Tomy Wass, Kimitoön)
 • Marianne Robertsson, Åbo (Mari Lindman, Åbo)
 • Anders Laurén, Kimitoön (Dennis Nordell, Kimitoön)
 • Marja-Riitta Ståhlberg, Åbo (Janna Lehtimäki, Åbo).

Direktionen för Åbolands delansvarsområde / affärsverk

Fullmäktige valde följande personer till direktionen för Åbolands delansvarsområde / affärsverk (suppleant i parentes):

 • Olof Elenius, Pargas, ordf. (Jeanette Laaksonen, Pargas).
 • Kim Lindstedt, Pargas, vice ordf. (Stefan Järnström, Pargas)
 • Mikaela Luoma, Pargas (Jari Lehtivaara, Kimitoön)
 • Birgitta Ristolainen, Lundo (Mona Nylund, Åbo)
 • Inger Wretdal, Kimitoön (Anders Nordell, Kimitoön)
 • Niklas Guseff, Kimitoön (Carita Backas, Kimitoön)
 • Stig Eggert, Kimitoön (Ghita Edmark, Kimitoön)
 • Merja Fredriksson, Pargas (Conny Granqvist, Pargas)
 • Regina Koskinen, Pargas (Kurt Ekström, Pargas).

Sektionen för den språkliga minoriteten i Åbolands delansvarsområdes direktion

Fullmäktige valde följande personer till sektionen för den språkliga minoriteten i Åbolands delansvarsområdes direktion (suppleant i parentes):

 • Elina Kemppainen, Pargas, ordf. (Raimo Luhtanen, Kimitoön)
 • Monica Eriksson, Kimitoön, vice ordf. (Raina Blomqvist, Pargas)
 • Mika Lehtinen, Kimitoön (Arja Marjatsalo-Kyllästinen, Kimitoön)
 • Jari Tschernij, Pargas (Helena Särkijärvi, Pargas)
 • Anu Taivainen, Kimitoön (Sami Siitojoki, Kimitoön).

Direktionen för Affärsverket för akutvård och jour

Fullmäktige valde följande personer till direktionen för Affärsverket för akutvård och jour (suppleant i parentes):

 • Raimo Erkkilä, S:t Karins, ordf. (Ilona Koivunalho, Åbo)
 • Irja Gustafsson, S:t Karins, vice ordf. (Päivi Rantanen, Nousis)
 • Juhani Leppä, Åbo (Sadri Beqiri, Åbo).

Av sjukvårdsdistriktets och kommunernas primärvårdsenheters tjänsteinnehavare valde fullmäktige följande personer till direktionen (suppleant i parentes):

 • Petri Virolainen, Åucs (Arja Pesonen, VSSHP)
 • Katariina Korkeila, Reso stad (Jarkko Virtanen, Åbo stad)
 • Arto Rantala, Åucs (Anne Laapotti-Salo, Åucs)
 • Jane Marttila, Åbo stad (Max Lönnqvist, Åbo stad)
 • Juha Sandberg , Reso stad (Arto Oikarinen, Masku kommun)
 • Kaisa Nissinen-Paatsamala, Salo stad (Sari Koistinen, Loimaa stad)
 • Anna Arola-Järvi, S:t Karins stad (Erkki Tuomaala, S:t Karins stad).

Närservicenämnd

Fullmäktige valde följande personer till närservicenämnden (suppleant i parentes):

 • Heikki Laine, ordf. Reso (Esa Kari, Virmo)
 • Kalle Varvikko, Salo (Juha Wiskari, Somero)
 • Ulla-Riitta Arvola, Pöytis (Anne Valta, S:t Mårtens)
 • Terhi Sinisalo, Letala (Ulla-Maija Nikula, Nystad)
 • Miro Simola, Loimaa (Leena Puumalainen, Koskis)
 • Pirjo Pesola, Nystad (Heidi Saarinen, Tövsala)
 • Jukka Alestalo, Salo (Ismo Valve, Somero)
 • Minna Hallanheimo, Lundo (Jarmo Mäntynen, Gustavs)
 • Jarmo Havuaho, Pemar (Tuija Nummela, Reso)
 • Tuomo Liljenbäck, Åbo (Kati Laine, Åbo)
 • Sari Pesonen, Salo (Altti Järvenpää, Salo)
 • Esko Antikainen, Kimitoön (Kauko Pietikäinen, Kimitoön)
 • Markku Tuominen, Nystad (Timo Salmi, Tövsala).

Direktionen för Resultatområdet psykiatri

Fullmäktige valde följande personer till direktionen för resultatområdet psykiatri till och med den 31.12.2017 (suppleant i parentes):

 • Jukka Kärkkäinen, Åbo, ordf. (Pentti Aitamurto, Nystad)
 • Wilhelmiina Kallio, Salo, vice ordf. (Marja-Liisa Mutka, Laitila)
 • Ari Rusi, Rusko (Teemu Vappula, Pöytis)
 • Janne Hilli, Åbo (Pirjo Ranti, Åbo)
 • Jussi Perkkola, Letala (Hanna Gustafsson, Nådendal)
 • Tarja Vuontela, Pemar (Heikki Vainio, Loimaa)
 • Katri Keloniemi, Pöytis (Kaarina Ylhäinen, Masku)
 • Tiina Johansson, Pargas (Mari Kesälä, Sagu)
 • Matti Rantanen, Åbo (Marja-Leena Virkki, S:t Karins).

Direktionen för sjukvårdstjänster / Affärsverket Tyks-Sapa

Fullmäktige valde följande personer till direktionen för Affärsverket Tyks-Sapa till och med den 31.12.2017 (suppleant i parentes):

 • Martti Sipponen, Nådendal, ordf. (Tapani Mellanen, S:t Karins)
 • Riitta Karjalainen, Åbo, vice ordf. (Riina Kolkkala-Westerlund, Lundo)
 • Sanna Vauranoja, S:t Karins (Arja Kitola, Virmo)
 • Harri Blomqvist, Nystad (Alpo Penttinen, Nousis)
 • Kaija Hartiala, Åbo (Eeva Savola, Reso)
 • Pilvi Heiskanen, Åbo (Taina Laitinen, Virmo)
 • Jarmo Rasi, Loimaa (Harri Palomäki, Nådendal)
 • Kari Salminen, Nousis (Olli-Pekka Ahokas, Vemo)
 • Pentti Huovinen, Åbo universitet (Matti Laato, Åbo universitet).

En korrigering 21.9.2017: Arto Oikarinen, Masku kommun (inte Rusko kommun)

Ändrat : 18.9.2019 15:13
Skapad : 19.9.2017 16:50