Sjukvårdsdistriktet ser vårdreformen som en möjlighet till förbättring

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt anser att social- och hälsovårdsreformen ger möjligheter till att förbättra behandlingen på vårdavdelningarna och att grunda nya slags familjecentraler. I och med vårdreformen övergår organiseringsansvaret för specialsjukvårdstjänster från sjukvårdsdistriktet till det blivande landskapet. Producerandet av tjänster flyttas till det kommande landskapets affärsverk, dit också Åbo universitetscentralsjukhus ansluts.

– Att skilja på de som organiserar och de som producerar specialsjukvård skapar nya administrativa strukturer. Man bör minimera onödiga gränsmurar mellan olika administrationer och verksamheterna ska anpassas till varandra på ett balanserat sätt. Man bör undvika att skapa ett system där samma uppgifter sköts av olika instanser och överlappar varandra, säger sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä.

– I förnyelsen ska man bygga upp ett samarbete mellan primärvården och specialsjukvården på ett förnyat och bättre sätt. Man ska också trygga enhetliga vårdstigar mellan social- och hälsovårdscentralerna och affärsverken. Det är nödvändigt för ett universitetssjukhus att man tryggar förutsättningarna för utbildnings- och forskningsverksamhet.  

6.3.2018 godkände sjukvårdsdistriktets styrelse planen för att förverkliga landskaps- och social- och hälsovårdsreformen. Planen skissar upp de ärenden som bör förberedas för sjukvårdsdistriktets del, så att man i god tid kan behandla de centrala linjedragningarna i styrelsen och så att man kan reservera tillräckliga resurser för förberedandet. Arbetet görs i tätt samarbete med landskapsförbundets förberedelseprojekt och med landskapets kommuner för att uppnå en gemensam syn och för att undvika överlappande arbete.

En omfattande flytt av personal hör till reformen, eftersom sjukvårdsdistriktets arbetstagare flyttas i början av år 2020 till landskapet, enligt principen om avyttring, och därifrån vidare till dess affärsverk. Personal från administrationen och stödtjänsterna flyttas till landskapsförvaltningens olika enheter och till eventuella stödtjänstsbolag inom landskapet.

– Utformandet av den nya administrativa strukturen i landskapet har nyss påbörjats och vi kan förvänta oss de första förslagen på produktionsstrukturen i april, säger Leena Setälä.


Planen om social- och hälsovårdsreformen, som är godkänd av sjukvårdsdistriktets styrelse, kan läsas på finska på internet § 15 liite.

Ändrat : 6.3.2018 14:31
Skapad : 6.3.2018 13:55