Hoppa över menyer

Mot Egentliga Finlands välfärdsområde

Från och med den 1 mars 2022 upphör underhållet av denna webbplats och all information och nyheter om välfärdsområdet i Egentliga Finland kommer att publiceras på välfärdsområdes temporär webbplats. Du kan hitta den på adressen www.vshyvinvointialue.fi.

På den här sidan får du information om social- och hälsovårdsreformen samt räddningsväsendets reform (på finska den så kallade sote- och pela-reformen) och hur den framskrider i Egentliga Finland. Artiklar och pressmeddelanden som publicerats om ämnet hittar du nere på sidan i kronologisk ordning. Reformens verkställande har igångsatts i Egentliga Finland med att inrätta ett temporärt beredningsorgan i början av september 2021.

Den temporära förvaltning kommer att ha en central uppgift vad gäller det förberedande arbetet för att få till stånd Egentliga Finlands välfärdsområde. Det temporära beredningsorganet kommer att ansvara för beredningen av landskapets social- och hälsovårdsreform till och med början av mars 2022, varefter välfärdsområdesfullmäktige tar över. Det temporära beredningsorganet deltar i att utreda vilken egendom som ska övergå i välfärdsområdets ägo och hurudana avtal som ska ingås, att besluta om välfärdsområdets budget för åren 2021 och 2022 och att delta i att arrangera det första regionvalet.

  • Det temporära förvaltningssystemet har representation från alla kommuner och samkommuner i Egentliga Finland.
  • Medlemmarna i organet har utsetts bland tjänsteinnehavarna i kommunerna, samarbetsområdena för primärvården och socialtjänsterna, sjukvårdsdistriktet, specialsomsorgsdistriktet och det regionala räddningsväsendet.
  • Antalet medlemmar uppgår till 13.

Se föreslag till temporärt beredningsorgan för Egentliga Finland (Se också ärendelistor och protokoll).

Se föreslag till politisk uppföljningsgrupp.

Se föreslag till temporärt samarbetsorgan (Se också ärendelistor och protokoll).

Välfärdsområdesval

Välfärdsområdesval ordnades för första gången i januari 2022. Valnämnden för Egentliga Finlands välfärdsområde sammanträdde på den 26.1.2022. Vid mötet valnämnden bekräftade resultatet av omröstningen. Mandattiden för de första välfärdsområdesfullmäktige inleds den 1 mars 2022 och avslutas den 31 maj 2025.

Tidtabell: Hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet framskrider enligt den ursprungliga tidtabellen

Välfärdsområdena har grundats 1.7.2021, då lagarna som gäller social- och hälsovårdsreformen trädde i kraft.

Det temporära beredningsorganet kommer att fungera som interimsadministration fram till den 28 februari 2022.

Mandatperioden för områdesfullmäktige börjar 1.3.2022.

Välfärdsområdena inleder sin verksamhet från och med 1.1.2023. Ansvaret för organiseringen av tjänsterna som ska ingå i social- och hälsovårdsreformen övergår då från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena.

 Social- och hälsovårdsreformens meddelanden, nyheter och artiklar

 

 

Välfärdsområdets kommunikationsprinciper och visuella profil godkändes
Välfärdsområdets temporära webbplats förnyas
Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder onsdagen den 2 mars 2022 kl. 17
Välfärdsområdets förhandlingar om organiseringen slutförs i samförstånd
Egentliga Finlands regionfullmäktiges första möte hålls den 2 mars
Fördelningen av platser mellan partierna i välfärdsområdet har anpassats
Den institutionella strukturen för Egentliga Finlands välfärdsområde har anpassats
Förvaltningsstadgan för Egentliga Finlands välfärdsområde under beredning – presenteras vid välfärdsområdesfullmäktiges första möte
Välfärdsområdets fullmäktigegrupper inledde sina politiska förhandlingar
Det temporära beredningsorganet VATE förbereder Egentliga Finlands välfärdsområdes administration i brådskande ordning
​Universitetssjukhusens roll inom social- och hälsovårdsreformen måste specificeras och finansieringen garanteras
Antti Parpo utsedd till beredningschef på viss tid för Egentliga Finlands välfärdsområde
ICT-reformen inom Egentliga Finlands välfärdsområde får 18 miljoner euro i statsfinansiering
​Konsultationsteam ska göra stöd- och vårdstigen smidigare för barn som behöver flerprofessionellt stöd
Välfärdsområdets politiska uppföljningsgrupp beslöt om fortsatt beredning av organisationsmodellen och utnämnde en styrgrupp för att förbereda en strategi för välfärdsområdet
Egentliga Finlands välfärdsområde lediganslår tjänsten som beredningschef på viss tid
Organiseringen av beslutsfattande inom välfärdsområdets olika organ bereds enligt åldersgruppsprincipen
Organisationsmodellen för det kommande välfärdsområdet bereds av det temporära beredningsorganet och begrundas av den politiska uppföljningsgruppen
Välfärdsområdet får ett personalforum
Förberedelsearbetet för Egentliga Finlands välfärdsområde framskrider - välfärdsområdesval i januari är en viktig milstolpe
Jourbesök av seniorer med en helhetslägesbedömning av akutgeriatriteamet ger stöd för den fortsatta primärvården
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt godkände för sin del sammansättningen av det temporära beredningsorganet för social- och hälsovårdsreformen
Nytt elektroniskt styrsystem ersätter besvärlig telefontrafik för att hitta vårdavdelningsplats för behövande
Geriatrisk teammodell som förbättrar servicekedjan för äldre integreras med verksamheten vid Åucs Akuten
Vägkartan för distanstjänster: en enda central inkörsport till de digitala tjänsterna inom social- och hälsovården för befolkningen i Egentliga Finland
Enhetliga registreringsförfaranden effektiviserar det professionella social- och hälsovårdsarbetet och skapar trygghet för patienterna
”Bara något hade öppnat ögonen för den unga med problem, inte sett hen som ett problem”
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt redo att påbörja en frivillig beredning av hälsovårdsreformen
Jämn kvalitet på vården, omsorgen och servicen inom hela landskapet
Sjukvårdsdistriktet ser vårdreformen som en möjlighet till förbättring

Päivitetty: 2.3.2022 09:48
Luotu: 7.9.2021 08:30

Kontaktuppgifter

direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Petri Virolainen

Åbo stads kanslichef
Tuomas Heikkinen

Kontakt genom Maria Roos.

Kommunikationsdirektör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Maria Roos
maria.roos(a)tyks.fi
040 508 4143