Hoppa över menyer

​Projekthelheten för strukturreformen inom social- och hälsovårdsreformen

Från och med den 1 mars 2022 upphör underhållet av denna webbplats och all information och nyheter om välfärdsområdet i Egentliga Finland kommer att publiceras på välfärdsområdes temporär webbplats. Du kan hitta den på adressen www.vshyvinvointialue.fi.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har ett administrativt ansvar över den regionala förberedelsen som stöder sote-strukturreformen. Helheten består av sju olika projekt, vars syfte är att utveckla områdets social- och hälsovårdstjänster så att de samspelar med varandra och att erbjuda verksamhetsmodeller som hjälper kommunerna med att producera alltmer kvalitativa, jämna och  smidiga tjänster.

Strukturreformen kommer också att utnyttja vidareutvecklingen av de lösningar som nåddes under beredningen av social- och hälsovårdsreformen under senaste regeringsperiod.

Alla kommuner i Egentliga Finland är delaktiga i att förverkliga strukturreformen.

Projekten och deras ledare:

Modell för servicekedjor och helheter

Inom ramen för projektet utvecklas Egentliga Finlands social- och hälsovårdssystem på ett holistiskt sätt. Genom gott samarbete möjliggörs stor spridning av bästa praxis och tillvägagångssätt inom primärvården. Fokus kommer att ligga särskilt på tjänster för barn och ungdomar som är i behov av flerprofessionellt stöd, på mental- och rusvårdstjänsterna inom primärvården och på akuttjänsterna för seniorer. Projektchef är Susanna Laivoranta-Nyman från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och projektkoordinator är Petri Kaipiainen (St. Karins hälsovårdscentral).

Läs mera om modell för servicekedjor och helheter.

Kunskapsbaserad ledning

Den kunskapsbaserade ledningen av social- och hälsovården i Egentliga Finland kommer att utvecklas med användning av tekniska lösningar. Utvecklingsarbetet bedrivs i samarbete med strukturreformprojekten i Österbotten och Satakunta så att hela samarbetsområdets behov beaktas.
Projektet är intimt bundet till det nationella utvecklingsarbetet för kunskapsbaserad ledning och projekten som drivs av DigiFinland. Den tekniska huvudkonsulten är Juha-Pekka Sainio och Janne Saarinen är projektchef.

Läs mera om kunskapsbaserad ledning.

Överkommunal övervakningscentral

Projektet producerar dessutom expert- och utbildningstjänster för tjänsteleverantörens övervakning och egenkontroll och för patient- och klientsäkerheten. Genom utbildning ökar serviceproducenternas kunskap om egenkontroll inom regionen.

Målsättningen för projektet är att förbättra säkerheten och kvaliteten på vården, omsorgen och servicen för klienterna och patienterna i Egentliga Finland.

Karolina Olin är projektchef och Karoliina Marjaniemi är projekt- och övervakningskoordinator. Projektet körde i gång i slutet av 2020 och nu 2021 alla serviceområden är med.

Läs mera om överkommunal övervakningscentral.

Vägkarta för distanstjänster

Projektets målsättning är att förbättra den digitala nåbarheten av social- och hälsotjänster och att göra funktionaliteten mera kund- och klientorienterad än tidigare. Målet är inställt på att förena distanstjänsterna till en enda lättanvänd elektronisk kanal för uträttande av ärenden. Detta projekt avslutas i slutet av år 2021 och tjänsterna kommer att tas gradvis i bruk under hösten 2021. Projektet associeras intimt med den nationella och regionala utvecklingen (på landskapsnivå) av distanstjänster.

Johannes Holvitie är projektledare (elektroniska tjänster) och Meri-Tuulia Kaarakainen är projektchef. Kalle Hjerppe är huvudansvarig för den tekniska arkitekturen.

Läs mera om vägkarta för distanstjänster.

Förenhetligande av klient- och patientdatasystem och utveckling av registreringspraxis

Målet är ett mera enhetligt servicesystem för social- och hälsovården genom att förenhetliga både systemen som är i bruk och registreringspraxisen.

Matti Franck är projektchef och projektgrupp kommer från 2M-IT. Ledare för projektet som ska förenhetliga registreringsförfarandena är Ritva Isotalo-Rahkonen från 2M-IT.

Läs mera om förenhetligande av klient- och patientdatasystem och utveckling av registreringspraxis.

Pilotprojekt: västkustens kunskaps- och stödcenter (OT) för barn och unga

Den främsta funktionen för pilotprojektet kring OT-stödcentret är att grunda en barnskyddsenhet för vård utom hemmet och för gemensamma psykiatriska klienter.  Dessutom vill man utveckla servicen inom den krävande öppna vården, bl.a. genom att grunda kunskapsteam i landskapen.

Tuija Eskelinen är projektchef och Saara Aho är projektkoordinator. Mikko Hulkkonen och Anniina Kaittila är ansvarig beredare i frågor om LAPE-servicen.

Läs mera om pilotprojektet OT.

Päivitetty: 3.3.2022 09:53
Luotu: 24.9.2021 11:00

Kontaktuppgifter

Projektchef
Janne Saarinen
strukturreformen
janne.tapani.saarinen(at)tyks.fi
tfn. 050 590 1449

Kommunikationschef
Heidi Pyhälahti
strukturreformen
heidi.pyhalahti(at)tyks.fi
tfn. 050 563 0031