Hoppa över menyer

Som patient i sjukvårdsdistrikt

Dina personliga och medicinska journaler lagras i vårt patientregister. Dina patientdata är sekretessbelagda. På denna sida vi berättar med detaljerat:

 1. Varför och i vilket syfte vi samlar information?a
 2. Vilken typ av information vi samlar in?  
 3. Hur länge information kommer att lagras?
 4. Vilka rättigheter har du som registrerad person?
 5. Vem får din information?
 6. Överför vi dina uppgifter utanför EU eller EES?
 7. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
 8. Vem kan du be om mer information?

1. Varför och i vilket syfte samlas information om mig?

Sjukvårdsdistriktet har en rättslig skyldighet att organisera specialiserad sjukvård i Egentliga Finland. Databehandlingen baseras på lagar och förordningar som reglerar patientvård och forskning, såsom

 • Hälso- och sjukvårdslag
 • Lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården
 • Lag om specialiserad sjukvård 
 • Mentalvårdslag
 • Dataskyddslag och EU:s allmänna dataskyddsförordning
 • Arkivlag
 • Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
 • Lag om patientens ställning och rättigheter
 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar
 • Lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården.

Som patient, dina patientdokument används för att säkerställa vårdkvaliteten och för att organisera, planera, genomföra och övervaka patientvård, och också för statistik, fakturering, undervisning och vetenskaplig forskning.

2. Vilka information samlas in om mig?

När du är patient i vårt sjukvårdsdistrikt samlar vi endast in nödvändig information om dig. Följande identifikation och kontaktuppgifter kommer att samlas in om dig: namn och personnummer, hemkommun, adress, telefonnummer, kontaktperson som du har utsett, kontaktuppgifter till den minderåriges vårdnadshavare eller juridiska ombud vid behov och modersmål/kontaktspråk. 

Patientregistret innehåller den information som är nödvändig för organisationen och genomförandet av din vård och forskning.

Patientjournalen inkluderar egentliga märkningar med anknytning till patients vård och forskning och också andra dokument uppstått i samband med behandling, som remisser, resultat och uttalanden, röntgenbilder, tidsbeställningar, tidböcker och andra upptagningar.

I varningsuppdrag samlar vi in uppgifter som vidarebefordras av räddningstjänsten och information relaterad till deras hantering.

Vi samlar också in den information vi behöver för behandling av kundavgifter och även information som behövs för statistik och forskning.

3. Hur länge kommer mina personuppgifter att lagras?

Vi lagrar dina patientuppgifter under en tidsperiod som krävs enligt lag. Lagringsperioderna för patientuppgifter grundar sig på social- och hälsovårdsministeriets förordning om patienthandlingar. Lagringsperioderna är noggrant instruerad och definierad i sjukvårdsdistrikts instruktioner.

4. Vilken typ av rättigheter har jag?

Rättigheter av en registrerad person, eller du, föreskrivs i EU:s allmänna dataskyddsförordning och i dataskyddslag. Nedan berättar vi vilken typ av registrerades rättigheter du har i förhållande till dina patientuppgifter.

Rätten att få information om behandlingen av personuppgifter

Du har rätten att få information om behandlingen av dina personuppgifter. Vi berättar om behandlingen av personuppgifter här på vår webbplats. Om du vill veta mer om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta kontaktpersonerna i patientregistret  (se 8. Vem kan jag be mer information).

Rätten till tillgång till uppgifter

Du har rätt att få veta om sjukvårdsdistrikt behandlar personuppgifter som gäller dig. Vi har en skyldighet att ge dig tillgång till dina personuppgifter t.ex. som kopia av dina uppgifter. Observera att din rättighet är personlig.

Begäran om kopia av patientuppgifter

Du måste göra din begäran personligen i enheten för hälso- och sjukvård eller med dokument som är egenhändigt undertecknat eller motsvarande certifierat. Du kan göra din begäran alternativt:

 1. Personligen på plats
  • Om du vill inspektera dina journaler på personligt besök i närvaro av en sjukvårdpersonal, kontakta den enhet som senast behandlade dig.
 2. 2. Skicka in ett ifyllt formulär, eller en begäran i fri form, per post eller elektroniskt
  • du kan skicka in det färdiga formuläret till journalarkivet på det sjukhus från vilket du begär information eller
  • en fritt formulerad, undertecknad begäran, som innehåller ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och önskade, identifierade, journaler (åmne/vårdtid) eller
  • du kan skicka ovannämnda begäran elektroniskt via Suomi.fi meddelanden.

Rätten att begränsa tillgången till dina uppgifter

Om den personuppgiftsansvarige vägrar att lämna uppgifterna av skäl som grundar sig på artikel 34.1 i dataskyddslagen (1050/2018), skälen till vägran måste meddelas patienten, såvida inte detta äventyrar syftet med vägran. För eventuellt vägran kommer vi att utfärda ett skriftligt intyg som anger orsaken till vägran.

Rätten att rätta uppgifter

Du har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som gäller dig. Om du känner att dina uppgifter måste rättas, kan du alternativt skicka din begäran per post till sjukvårdsdistriktets registratorskontor eller elektroniskt:

 • ett ifyllt formulär eller
 • en fritt formulerad begäran, där du måste identifiera och motivera vilken information du behöver korrigeras, vad du anser är rätt information och hur du begär rättelsen. Den text som ska ersättas, tas bort eller kompletteras ska beskrivas ord för ord, eller
 • en ovannämnda begäran elektroniskt via Suomi.fi meddelanden.

När initiativet till att rätta uppgifterna tas av en registrerad, bedömer den personuppgiftsansvarige om de uppgifter som är föremål för den registrerades begäran om rättelse är bristfälliga, inexakta eller felaktiga med tanke på syftet för behandlingen. En hälso- och sjukvårdspersonals motiverade slutsatser om behandling ändras inte, även om patienten själv inte håller med dem. En beteckning som motsvarar den uppfattning som rådde vid den tidpunkt då märkningen gjordes ska inte betraktas som felaktig även om den tidigare registrerade diagnosen visar sig vara felaktig senare. Ifall kravet om rättelse av uppgiften inte godkänns så ges patienten ett skriftligt svar i ärendet. I svaret framgår de orsaker enligt vilka kravet inte godkänns.

Rätten att radera uppgifter, eller rätten att bli bortglömd

Du har inte rätt att kräva att dina uppgifter raderas där registreringen är baserad på lagen. Så du kan inte kräva att dina journaler raderas.

Rätt att överföra information från ett system till ett annat

Du har inte rätt att kräva att vi överför dina uppgifter från ett system till ett annat där registreringen är baserad på lagen. Så du kan inte kräva att dina data överförs till ett annat system.

Rätt att bli informerad om personuppgiftsincident

Du har rätt att bli informerad om en personuppgiftsincident om den sannolikt kommer att utgöra en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter. I sjukvårdsdistriktet upprättas processen för situationer där personuppgifter är föremål för en personuppgiftsincident. När ett personuppgiftsincident sannolikt kommer att utgöra en hög risk för dina rättigheter och friheter, kommer vi att meddela dig utan dröjsmål.

Rätt att lämna klagomål till Dataskyddsmyndigheten

Du har rätt att hänskjuta ärendet till dataskyddsmyndigheten när behandlingen av personuppgifter om dig enligt din åsikt bryter mot relevant lagstiftning. Klagomålet ska inges i enlighet med dataskyddsmyndighetens anvisningar.

Dessutom kan du tillämpligt, ha följande rättigheter

Rätten att göra invändning mor behandlingen av uppgifter: Den registrerade har i vissa situationer rätt att göra en invändning mot behandlingen av egna personuppgifter.

Rätt att invända mot automatiskt beslutsfattande (inkl. profilering): I speciella situationer har den registrerade rätten att invända mot automatiskt beslutsfattande, inklusive profilering.

Rätt till tillgång patientregisters användarlogguppgifter

Lagen om elektronisk behandling av kunddata inom social- och hälsovården (27.8.2021/784) föreskriver att du har rätt att få information om som har använt eller avslöjat information om dig och vad har varit skälen för användning eller avslöjande.

Om du vill få tillgång till loggar om dig, måste du antingen:

5. Vem får min information? Överlämnas mina uppgifter till tredje part?

Informationen i dina patientdokument är alltid konfidentiell och vår personal har en tystnadsplikt. Som regel lämnar vi ut personuppgifter på grund av den förpliktande lagstiftningen.

Rättslig skyldighet att lämna ut din information

För det första, dina uppgifter kommer att avslöjas när vi enligt viss lag är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter. Vi lämnar ut dina patientuppgifter till följande parter:

 • Nationella hälsoarkivet Kanta (Receptcentret, Viljeyttringstjänsten, Informationshanteringstjänsten) med hjälp av en teknisk anslutning.
 • Ett regionalt gemensamt register i Egentliga Finland i enlighet med artikel 9 i hälso- och sjukvårdslagen med hjälp av en teknisk anslutning, om du inte har förbjudit behandling eller utlämnande av denna information.
 • För forskningsändamål, konstruktionsändamål och statistiska ändamål 
 • Rikstäckande lagstadgade register inom sjukvården med hjälp av en teknisk anslutning
 • Myndigheter och andra med laglig tillgång till information (till exempel till ett försäkringsbolag som representerar dig) som utskrift eller med hjälp av en teknisk anslutning. Den enhet som begär information från oss måste skriftligen ange sin begäran och vilken lag avslöjandet baseras på.
 • Information relaterad till fakturor lämnar vi ut till din hemkommuns hälso- och sjukvård vid behov och i händelse av avbrott i betalningen till återvinningschefen.

Utlämnande av patientuppgifter med ditt samtycke

Vi lämnar ut dina patientuppgifter till de parter du begär baserat på ditt samtycke. Till exempel kan en sådan situation vara när:

 • Du, eller ditt juridiska ombud, begär att din information lämnas ut till din läkare, till remissläkaren och till platsen för ytterligare vård.
 • Du har gett den utsedda Biobanken ditt samtycke till provdonation. De uppgifter som lämnas ut kan innehålla information om personens hälsa, sjukdom, behandling som tillhandahålls, behandlingsresultat och resultat av forskning. Du kan bekanta dig med Auria Biobank i Åbo som personuppgiftsansvarig på www.auria.fi.

Behandling av personuppgifter för sjukvårdsdistriktets räkning och på uppdrag av sjukvårdsdistriktet

I vår verksamhet lämnar vi också ut information till enheter som behandlar personuppgifter på vårt konto, till exempel leverantörer som arbetar enligt villkoren i uppdragsavtalet. Externa personuppgiftsbiträden i vår verksamhet inkluderar avtalsenliga systemleverantörer och andra externa tjänsteleverantörer. Vid köp av tjänster från externa tjänsteleverantörer väljer vi endast personuppgiftsbiträden som uppfyller god behandling av personuppgifter och uppfyller kraven i dataskyddsförordningen som våra avtalspartner. Dataskyddskraven säkerställs genom skriftliga avtal.

6. Överförs mina uppgifter utanför EU eller EES?

Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utan ditt uttryckliga tillstånd eller för att skydda ditt vitala intresse.

7. Hur skyddas mina personuppgifter?

Sjukvårdsdistriktet vill genomföra principen om inbyggt och standard dataskydd och införliva principer och krav på uppgiftsskydd i ett tidigt skede i behandlingen av personuppgifter. I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts informationssäkerhetspolicy har vi definierat de principer som vägleder oss när det gäller informationssäkerhet. Reglerna, policyerna och principerna för sjukvårdsdistriktets drift finns på vår hemsida  sairaanhoitopiiri > johtaminen ja organisaatio > säännöt (på finska).

Skydd av patientuppgifter

Patientdata får endast användas av personal som arbetar med patientvård och relaterade uppgifter inom ramen för sina uppgifter. Högsta ledningen i sjukvårdsdistrikt beslutar om organisatoriska lösningar och ge tillgång till patientdata i den utsträckning som krävs enligt arbetsuppgifterna. Var och en av våra anställda och de som behandlar våra patientuppgifter förbinder sig till sjukvårdsdistriktets villkor och praxis vid behandling av personuppgifter. Anställda som behandlar eller visar information är föremål för sekretess och tystnadsplikt. Sekretess och tystnadsplikt fortsätter även efter uppsägning av anställning. Varje sjukvårdsdistriktsanställd undertecknar ett separat dataskyddsförbindelse i början av sin anställning. Vår personal är bekant och kompetensen upprätthålls i de fortsatta utbildningarna inom dataskydd och datasäkerhet som hålls årligen.

Skydd av  manual patientuppgifter

Våra arkiv har åtkomstkontroll och elektrisk låsning på dörrar. På avdelningar och polikliniker lagras dokument och användargränssnitt till dokument i kontrollerade rum och/eller låst skåp. Datalagring, arkivering, bortskaffande och annan behandling regleras av riktlinjer för dataskydd.

8. Vem kan jag be om mer information?

Mer information om patientuppgifter: Patientuppgifter och -journaler.

Kundtjänstnummer för dataskydd och patientuppgifter:
tfn. 02 313 2989
på vardagar kl. 9-11 och 12-15.

Dessutom kan du kontakta vårt dataskyddsombud vid behov: tietosuoja(a)tyks.fi.

Denna sekretessinformation kommer att uppdateras och granskas efter behov.

Päivitetty: 2.6.2022 16:03
Luotu: 13.5.2022 09:30