Hoppa över menyer

Beroendepsykiatriska arbetsgruppen för avvänjning och substitutionsvård

​Kontaktuppgifter

Telefon

02 314 5470

Adress

Luolavuorivägen 2,
hus 6 B
20700 Åbo (karta)

Besökstid

Mån–tors kl. 8–15.30
Fre 8–14

Fax

02 314 5646

Beroendepsykiatriska arbetsgruppen för avvänjning och substitutionsvård

​Beroendepsykiatriska arbetsgruppen för avvänjning och substitutionsvård gör bedömningar och vårdar främst drogmissbrukare med opioidberoende. Opioiderna är kraftiga värkmediciner som är beroendeframkallande och ger missbruksproblem. Den vanligaste intravenöst missbrukade opioiden i Finland är buprenorfin.

Arbetsgruppen för avvänjning och substitutionsvård utför bedömningar av vårdbehovet hos personer med opioidberoende inom hela Egentliga Finland. Under bedömningsfasen besöker patienten sjukskötar- och läkarmottagningen samt socialarbetare. Efter bedömningsperioden uppgörs en vårdplan för patienten och patienten remitteras till den enhet inom hemkommunen där opioidberoenden behandlas. Beslutet om patienten behöver substitutionsbehandling eller inte tas av ett substitutionsbehandlingsråd som sammankommer en gång i månaden vid beroendepsykiatriska enheten inom Åucs.

Beroendepsykiatriska arbetsgruppen för avvänjning och substitutionsvård ansvarar för avvänjning med opioidstöd, för inledning av substitutionsbehandlingen och till stor del också för genomförandet av substitutionsbehandlingen för patienter bosatta I Åbo.

Avvänjningsprogrammen planeras med hänsyn till patientens situation och de brukar ta c. 3 månader i anspråk, då buprenorfin i sjunkande dos används. Programmet kan omfatta perioder av anstaltsvård och rehabilitering.

Substitutionsbehandlingen är långvarig och läkemedlen buprenorfin eller metadon används.  Substitutionsbehandlingen kan pågå t.o.m. livet ut. Syftet med substitutionsbehandlingen är att stöda patientens rehabilitering och drogavvänjning med hjälp av övervakad opioidmedicinering eller att minska skadorna som förorsakas av drogmissbruk och att förbättra patientens livskvalitet. Substitutionsbehandlingen utformas enligt patientens individuella vårdplan.

Under år 2019 fick c. 160 patienter substitutionsbehandling av beroendepsykiatriska arbetsgruppen för avvänjning och substitutionsvård. Social- och hälsovårdsministeriets förordning 33/2008 reglerar avvänjnings- och substitutionsvården i Finland. 

Förutom avvänjning och substitutionsvård som erbjuds patienter med drogmissbruk utför arbetsgruppen också konsultationer, bedömningar och behandlingsperioder för patienter med opioidberoende. Arbetsgruppen för avvänjning och substitutionsvård deltar regelbundet i möten med Smärtkliniken vid Åucs.

Päivitetty: 2.8.2021 15:32