Hoppa över menyer

Beroendepsykiatriska arbetsgruppen för öppenvård

​Kontaktuppgifter

Adress

Tyks Stamsjukhus
Hus 11 B, 1. våning
(Kinakvarngatan 4-8)
PL 52, 20521 Åbo

Öppettider

Mån–tors kl. 8–16
Fre kl. 8–15.30

Telefon

02 313 2741

Beroendepsykiatriska arbetsgruppen för öppenvård

Beroendepsykiatriska arbetsgruppen behandlar familjer med beroendeproblematik och patienter med dubbeldiagnos. Med dubbeldiagnos avses patienter som har samtidigt svårt drogberoende eller funktionellt beroende och svår psykiatrisk störning.

Arbetsgruppen behandlar också gravida kvinnor med svårt drogberoende och deras partners. Patienter från avdelning R1 remitteras till arbetsgruppen om de haft drogutlöst psykos, med undantag för patienter med cannabisutlöst psykos som i regel vårdas på avdelningarna som sorterar under ansvarsområdet psykoser.

Vårdperioden inleds med en bedömningsperiod, under vilken sakkunniga inom arbetsgruppen gör en bedömning av beroendet och en psykiatrisk bedömning. Under bedömningsfasen besöker patienten ett flertal gånger sjukskötar- och läkarmottagningen. Vid behov medverkar också en socialarbetare i bedömningsfasen. Utgående från vad man kommit till under bedömningsfasen uppgör arbetsgruppen en vård- och rehabiliteringsplan. Planen kan också omfatta anstaltsvårdperioder.

Förutom beroendeproblematik, har patienterna som vårdas inom den beroendepsykiatriska arbetsgruppen ofta psykos, ADHD (hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning) och olika trauman. Nästan alla patienter har någon form av personlighetsstörning.

Om graviditet förekommer inom familjen, utförs en bedömning av läget och en del familjer uppföljs av arbetsgruppen. Inom ramen för familjeprocessen samarbetar arbetsgruppen med barnskyddet, Åucs kvinnoklinik (HAL-poliklinken, förkortningen kommer från huumeet, alkoholi, lääkkeet, dvs. droger, alkohol, läkemedel) och med barnkliniken (bl.a. prematurenheten).

Päivitetty: 15.7.2021 10:11