Hoppa över menyer

 Trafikmedicinska polikliniken

Kontaktuppgifter

Adress

ÅUCS, U-sjukhus
Ingång UC3
Kinakvarngatan 4-8, Åbo

Öppet vid tidsbeställningen.

Postadress

PB 52 
20521 Åbo

Telefon

Skötarna
(för patienter)
Tel. 02 313 2603
och 02 313 3663
(mån–tors kl 13–14)

Secure mail

ajopkl(a)turvaposti.fi
nätblankett

E-post

ajopoli(a)tyks.fi
(obs. inte för sändning av patientuppgifter)

Mer information

Vårdpersonalen, se också "För läkare och vårdpersonal".

Blanketter:

Anmälan till polisen om förändring i förares hälsotillstånd

Läkarutlåtande om körförmågan

Läkarutlåtande som hör till ett medicinskt specialområde

 Trafikmedicinska polikliniken

  • För patienter
  • Allmän presentation
  • För läkare och vårdpersonal

Kompetenscentrum för trafikmedicin

Klienter som är i behov av bedömning av sin körförmåga inkommer på läkarremiss som används som grund för bedömningen av behovet för ytterligare utredningar. Remissen kan också besvaras skriftligen av trafikmedicinska polikliniken, och då behöver inte klienten själv uppsöka trafikmedicinska polikliniken.

Polikliniken är öppen onsdagar och torsdagar under tjänstetid. För besöket debiteras poliklinikavgift.

Mottagningsbesök

Du får förhandsblanketten antingen elektronisk eller via post.

Inbjudan till besök på trafikmedicinska polikliniken skickas skriftligen hem och i brevet finns närmare anvisningar. Ibland efterfrågas också några förhandsuppgifter. Reservera gärna 1–2 timmar för det första besöket på trafikmedicinska polikliniken och om du ska genomgå neuropsykologisk undersökning, är det bäst att reservera 3 timmar för besöket.

Ta med dig ditt körkort som är i kraft. Vi kontrollerar din identitet då du anmäler dig. 

Om du vill ha närmare information, kontakta sjukskötaren som du når mån–tors mellan klockan 12 och 14.

Undersökning och behandling

Bedömning av körhälsan (på finska)

Se också

Epilepsi och körhälsan (Terveyskylä.fi, på finska)

Den gällande förordningen om körkort förutsätter att föraren genomgår en övergripande bedömning av sin körhälsa. Detta gav impulsen för oss att grunda ett kompetenscentrum inom detta område vid Åucs. Kompetenscentret trafikmedicinska polikliniken inledde bedömningen av problematiska fall av körförmågan 9.1.2015.

Klienter med problem med körhälsan genomgår sjukdomsspecifika undersökningar inom de olika ansvarområdena vid Åucs. Ibland behövs dock multiprofessionell bedömning av körförmågan. En expertgrupp sammanträder regelbundet och i den ingår alltid en trafikläkare samt – beroende på fallet – representanter för många andra specialiteter.

I arbetsgruppen ingår alltid representanter för de stora medicinska specialiteterna. Dessa representanter har en diger trafikmedicinsk erfarenhet och de deltar i beslutsfattandet. Trafikläkaren innehar specialkompetens i trafikmedicin som beviljats av Finlands Läkarförbund.

Bedömning av körförmågan som förutsätter handläggning på specialsjukvårdsnivå

Största delen av alla hälsogranskningar för körkort sker utan svårigheter inom sjukvårdsdistriktets primär- och företagshälsovård. Inom Åucs sker dock redan nu dagligen bedömningar av patienters körförmåga på specialsjukvårdsnivå av experter-specialister. Nu kan vi dessutom erbjuda sakkunniga och multiprofessionella trafikläkartjänster för bedömning av knepiga fall, där man tar ställning till fortsatt körtillstånd. Vi kan också erbjuda konsultationer inom trafikmedicin för distriktets läkare och andra sakkunniga inom hälsovården.

Vår centrala patientgrupp utgörs av yrkeschaufförer särskilt inom landsvägs- och tågtrafik, men också inom sjötrafik. En annan viktig målgrupp är yngre vuxna som nått körkortsålder men som har kroniska sjukdomar.

Hur kommer jag till trafikmedicinska polikliniken för undersökning?

Våra klienter inkommer på läkarremiss. Remissen skrivs inom företagshälsovården eller vid hälsocentralen, där de grundläggande utredningarna utförts. Också de olika ansvarsområdena inom Åucs kan remittera patienter för bedömning av kompetenscentrets specialistpanel sedan undersökningarna inom det egna specialområdet slutförts. Kompetenscentret bär inget patientansvar, utan tar endast ställning till körtillståndet.

Också en utomstående part (t.ex. arbetsgivare eller försäkringsbolag) kan styra patienter till trafikmedicinska polikliniken. Vi tar inte emot självbetalande kunder.

Kostnaderna för undersökning av yrkeschaufförer står hemkommunen för. Personer från andra kommuner än kommunerna inom specialansvarsområdet behöver betalningsförbindelse från hälsocentralen i sin hemkommun. Betalningsförbindelser från arbetsgivare och försäkringsbolag godkänns också.

Enskilda yrkesutövare kan stå i direkt kontakt med trafikmedicinska polikliniken, men helst dock genom remiss från personens läkare. Vi erbjuder våra tjänster med betalningsförbindelse också till andra specialansvarsområden.

Utlåtanden och samarbete

Kompetenscentret arbetar i samma utrymmen som polikliniken för yrkesmedicin och konsulterar behövliga specialiteter. Då det gäller körtillstånd, konsulteras alltid en trafikläkare.

Vi kan inboka tilläggsundersökningar vid behov.

Poliklinikbesöken och specialistpanelens handläggningar antecknas i patientdatasystemet.

Vederbörande klient får alltid ett utlåtande om specialistpanelens beslut. Andra utlåtanden som behövs sköter antingen Åucs eller remitterande part om.  Information ges åt den remitterande parten om behovet av utlåtande(n).

Kunskapscentret samarbetar med Arbetshälsoinstituten i Helsingfors och Åbo. Samarbete inom forskning och grundutbildning idkas med Åbo universitet. Vi ber alltid om tillstånd av patienterna för användning av forskningsresultaten.

Vi erbjuder trafikmedicinska konsultationer för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Konsultationsbegäran kan skickas elektroniskt eller i pappersform och den införs i patientinformationssystemet.

Tjänsten är avsedd för aktörer inom primär- och företagshälsovården i situationer där det inte går att ta entydig ställning till en persons körtillstånd.

På dessa nätsidor hittar du de viktigaste instruktionerna och frågorna som hjälper dig att inleda utredningen på din egen mottagning.

Remittering till trafikmedicinska polikliniken

Grundutredningarna ska vara avklarade innan klienten remitteras för utredningar enligt bilagda remitteringsanvisning. Klienten får gärna instrueras att ifylla enkäten om sin körhälsa i nätet. 

Remitteringsanvisning (på finska)

Remissen för utredningar eller konsultationsfrågor kan skickas elektroniskt från sådana enheter med vilka Åucs ingått avtal om elektronisk överföring av dokument. Konsultationerna besvaras alltid av en trafikläkare.

Vi använder oss av Turvaposti (Secure mail)  ajopkl(a)turvaposti.fi
Denna tjänst tillåter att man kan skicka också patientdata elektroniskt.

Instruktioner för att skicka ett krypterat meddelande via Turvaposti-tjänsten (pdf)

Du kan också skicka krypterad e-post till oss genom användning av nätblankett.

Meddela lösenordet till Turvaposti (Secure mail) till numret 050 388 6380 (SMS eller uppringning).

Med klientens tillstånd levereras dokumenten till överenskomna adresser.

Kriterier för remittering

  • Personer med många problem som inte kan lösas inom en medicinsk specialitet (om det gäller undersökningar inom en enda specialitet, remitteras patienten till denna specialpoliklinik, t.ex. misstanke om sömnapné till lungpolikliniken).
  • Bedömning av behovet för tilläggsundersökningar
  • Inhämtande av specialiståsikt för eget beslut (pappers- eller specialistpanelkonsultation).
  • Oenighet eller annan tvist gällande körtillstånd.
  • Undersökningar av andra än kommunmedlemmar inom distriktet (Körpoli vidarebefordrar för undersökningar eller specialistpanelbehandling).
  • Bedömning av körförmågan på myndighetsanmodan.

Typer av besök

Normalt besök omfattar 60 minuter läkararbete, utredningar av skötare samt grundutredningar eller svar per telefon eller under besök.

Krävande besök omfattar minst 90–120 min läkararbete, specialutredningar av skötare, mottagning hos 1–2 specialister, uppgörande av remisser för vidare utredningar samt dokumentbeställningar, B-utlåtande vid behov.

Multiprofessionell arbetsgrupp: remiss till arbetsgruppen, beställning av dokument, arbetsinsats av 5–8 läkare (av vilka en är alltid trafikläkare) + skriftligt utlåtande.

Papperskonsultation: skriftligt svar av trafikläkare på fråga som remitterande läkare ställt. 

Alla dess tjänster faktureras av kommunen.

Ansvarspersoner

Chef för ansvarsområdet, biträdande överläkare Marja Huuskonen,
konsultationer för vårdpersonal tfn. 02 313 2606 ons–tors kl. 14–16.

Avdelningsskötare Anna-Liisa Vuori, tfn. 02 313 0809

Vi hör till Åucs medicinska verksamhetsområde.

Betalare

Undersökningarna betalas i allmänhet av den remitterande parten. Den remitterande parten kan vara någon av poliklinikerna vid Sydvästra Finlands sjukvårdsdistrikt, en hälsocentral, företagshälsovården, privatläkare och annan än kommunmedlem.

Kostnaderna för undersökning av yrkeschaufförer står hemkommunen för. Personer från andra kommuner än kommunerna inom specialansvarsområdet behöver betalningsförbindelse från hälsocentralen i sin hemkommun. Betalningsförbindelser från arbetsgivare och försäkringsbolag godkänns också.

Se även

Päivitetty: 1.8.2022 13:16