Hoppa över menyer

 Arbetsmedicinska polikliniken

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs Stamsjukhus,  U-sjukhuset
Ingång UC3
Kinakvarngatan 4-8, Åbo

Öppet vid tidsbeställningen.

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

Telefon

Sjukskötare
mån–tors kl. 12–14
tfn. 02 313 3663 eller 02 313 2603

Secure mail

tyopkl(a)turvaposti.fi
nätblankett

Mer information

Vårdpersonalen, se också "Mer information".

 Arbetsmedicinska polikliniken

  • Till patienten
  • Mer information

Vi diagnostiserar och uppföljer yrkessjukdomar och utreder ifall sjukdomarna är arbetsrelaterade. Patienterna kommer till oss från Egentliga Finland, Satakunda och Vasaregionen.

Som stöd vid diagnostiseringen använder vi Åucs och Arbetshälsoinstitutets expertis och forskningar.

Patienterna kommer till polikliniken på bokad tid och huvudsakligen på remiss av företagsläkare.

För besöket debiteras poliklinikavgift. Man kan ansöka om ersättning för avgiften från försäkringsbolaget i efterhand. Poliklinikavgiften debiteras inte ifall den undersökta har med sig försäkringsintyg från arbetsgivaren.

Om du vill ha närmare information, kontakta sjukskötaren som du når mån–tors mellan klockan 12 och 14.

 Vård och undersökningar

 

Vår grunduppgift är att erbjuda arbetsmedicinska tjänster inom Åucs specialupptagningsområde. Vi är en expertenhet, inte en vårdande enhet. Vi ger gärna råd och information angående arbetsmedicin.

Remisser till vår poliklinik

Vi ger polikliniktider enligt remissuppgifterna och enligt vår bedömning av brådskandegraden. Vi skickar svar till den remitterande enheten samt till den undersökta om remiss som tagits emot, första besöket och E-utlåtandet.

Till varje motiverad remiss över misstanke om yrkessjukdom ska bifogas anamnes (vad patienten exponerats för och när, rökning, luftvägssymtom, luftvägssjukdomar) samt uppgifter om den kliniska undersökningen och undersökningsresultaten, försäkringsbolaget, arbetsplatsen och yrket samt arbetsförhållandet. Företagares försäkringar för yrkessjukdomar bör utredas innan remissen skrivs.

Remisser för yrkesrelaterade hudsjukdomar kan styras till vår poliklinik eller direkt till hudkliniken. Remisser för bullerskada kan styras direkt till audiolog.

Se instruktioner hur man skriver remiss till yrkessjukdomsutredning (Arbetshälsoinstitutet).

Vi använder oss av Turvaposti (Secure mail)  tyopkl(a)turvaposti.fi
Denna tjänst tillåter att man kan skicka också patientdata elektroniskt.

Instruktioner för att skicka ett krypterat meddelande via Turvaposti-tjänsten (pdf)

Du kan också skicka krypterad e-post till oss genom användning av nätblankett.

Med klientens tillstånd levereras dokumenten till överenskomna adresser.

Asbestsjukdomar

Inom Åucs specialupptagningsområde är asbestsjukdomar vanliga pga. varvsindustrin. Rökning ökar risken för att sjukdomen bryter ut. Av asbestsjukdomar ersätts följande yrkessjukdomar: asbestplacksjukdom, asbestos samt lungcancer och mesoteliom orsakad av asbest.

Lungröntgen på hälsovårdscentralen eller företagshälsovården är en grundundersökning av en person som exponerats för asbest. Då plack observeras på båda sidorna bör man remittera till Arbetsmedicinska polikliniken, ifall det är fråga om arbetsrelaterad exponering. Toraxröntgenbilderna ska skickas med som bilaga.

Personer som exponerats måttligt och rikligt för asbest och som fått yrkessjukdom uppföljs med tre års mellanrum på vår poliklinik. Uppföljningsundersökningen inkluderar lungornas ventilationsundersökningar, bilddiagnostik och laboratorieundersökningar samt fr.o.m. 2014 bedömning av exponeringen räknat i fiberår. Vid behov konsulterar vi lungkliniken eller Åucs expertarbetsgrupp inom dammlungssjukdomar.

Rekommenderad uppföljning av asbestsjukdomar

  • Personer som arbetar med asbestrivning: uppföljning tre år inom företagshälsovården.
  • Plack på ena sidan: uppföljning på hälsovårdscentralen eller företagshälsovården med tre års mellanrum.
  • Dubbelsidiga plack och liten exponering: uppföljning på hälsovårdscentralen eller företagshälsovården med tre års mellanrum, särskilt av rökare.
  • Dubbelsidiga plack och måttlig eller riklig exponering: uppföljning på Åucs Arbetsmedicinska poliklinik med tre års mellanrum. HRCT-undersökning av rökare.
  • Asbestos: uppföljning på lungmedicinska polikliniken, varifrån patienten styrs till arbetsmedicinska polikliniken för uppföljning, ifall lungfunktionen är normal eller det inte skett någon särskild förändring under 1-2 års uppföljning.
  • Mesoteliom och lungcancer: Uppföljning på Åucs lungpoliklinik.

Fakturering av behandlingar och undersökningar

I motiverade misstankar om yrkessjukdomar fakturerar vi undersökningskostnaderna av arbetsgivarens olycksfallsförsäkringsbolag. Vi önskar att du som skriver remissen till de här undersökningarna också gör betalningsförbindelsen. Kontrollundersökningar av yrkessjukdomar faktureras av försäkringsbolaget enligt ersättningsförfattningarna.

Som kommunfakturering kan vi undersöka sjukdomar som förvärras i arbetet samt sådana fall där misstanken om yrkessjukdom inte uppfyller kraven i yrkessjukdomslagen. Då betalar den undersökta poliklinikavgift för besöken.

För varje person vi undersöker gör vi upp E-utlåtande till det försäkringsbolag där den undersökta varit kund under tiden för exponeringen.

Expertis och kunnande

Vårt specialkunnande är asbestsjukdomar och arbetsrelaterade allergiska luftvägssjukdomar. Utredning av arbetsanamnesen och orsakssammanhanget hör till våra grunduppgifter. Vi undersöker alla enligt yrkessjukdomslagen ersättningsbara yrkessjukdomar och styr undersökningarna till Arbetshälsoinstitutet i Helsingfors om det finns behov för specifika specialundersökningar såsom t.ex. provokationstest.

Vår poliklinik ansvarar för verksamheten och sammankallandet av den multiprofessionella expertarbetsgruppen inom dammlungssjukdomar. Den här gruppen bedömer yrkessjukdomar som uppstått av arbetsrelaterat damm, såsom silikos och asbestos.

Vid fall av yrkesrelaterad cancer utreder vår poliklinik exponeringen och riskförhållandet vid lungcancer. På motsvarande sätt utarbetas konsultationssvar beträffande sjukdomar som förvärras i arbetet. De som har yrkessjukdom uppföljs vid överenskomna tidpunkter och vi gör bedömning av deras arbetsförmåga.

Vi samarbetar med Arbetshälsoinstitutets enhet i Åbo: enhetens kontaktuppgifter.

Ansvarspersoner

Chef för ansvarsområdet, biträdande överläkare Marja Huuskonen,
konsultation till sjukvårdspersonal tfn. 02 313 2606 mån–tis (kl. 12–13).

Avdelningsskötare Anna-Liisa Vuori, tfn. 02 313 0809

Vi hör till Åucs medicinska verksamhetsområde.

Päivitetty: 1.8.2022 13:17