Hoppa över menyer

Patologi, för patienter och anhöriga

Information för patienter

På vår avdelning undersöks vävnads- och cellprover som har tagits vid ÅUCS eller andra avtalsparters enheter. Din läkare bedömer om det finns behov av vävnads- eller cellprov för att utreda orsaken till din sjukdom. Den vårdande enheten tar provet och gör en remiss.

Vi ger inga provsvar direkt till patienter, utan skickar svaret till den enhet som svarar för din vård. Den vårdande enheten kan besvara dina frågor.

Patologiavdelningens svar flyttas till Mina Kanta-sidor med ett dröjsmål.

Information för anhöriga/ obduktioner

Vi (sköter om förvaringen av de avlidna och) utför sjukvårdsdistriktets medicinska obduktioner.

Det finns ett kapell i anslutning till obduktionsavdelningen vid A-sjukhuset/Medisiina A, men det är tills vidare ur bruk. Därav går det inte att ordna en välsignelsestund eller se den avlidne där. En patient som har avlidit på sjukhuset visas för ett sista farväl på den avdelning, där hen har vårdats. Alternativt kan den avlidne ses i församlingens utrymmen före välsignelsestunden.

Den läkare som vårdat patienten utfärdar begravningstillstånd, vilket är nödvändigt för att ordna begravning. Läkaren skriver dessutom ut en dödsattest. Om det inte finns tillräckligt med information om dödsorsaken utförs en obduktion.

Den läkare som senast vårdat patienten berättar obduktionens resultat till de anhöriga.

Gällande begravningstillstånd och dödsattest kan man få ytterligare information från den vårdgivande enhetens läkare och annan personal. Information ges endast till närmaste anhörig eller annan närstående.

En rättsmedicinsk obduktion utförs, om polisen bedömer att det är nödvändigt (vid t.ex. olycka, brott, självmord, yrkessjukdom, vårdåtgärd), och då behövs inte obduktionstillstånd från anhöriga. Rättsmedicinska obduktioner utförs av rättsläkare på enheten för rättsmedicin, Institutet för hälsa och välfärd (THL).  Efter en rättsmedicinsk obduktion är det rättsläkaren som utfärdar begravningstillstånd och dödsattest (inte den vårdgivande läkaren).

Päivitetty: 3.5.2021 08:33

 Kontaktuppgifter

Förfrågningar beträffande avlidna

02 313 2662 
kl. 9–11 och 12–15

Visning av avliden

Det nya kapellet tas i bruk den 29.3.2021, byggnad 1, ingång 1H.

Kapellet kan bokas av begravningsbyrån eller sjukhusprästen, för en visning av den avlidne eller en välsignelsestund.

Kapellets bokningstider är vardagar klockan 9.00–10.30 och 12.00–14.30. Den gällande begränsningen av sammankomster p.g.a. Coronavirusepidemin bör följas.