Hoppa över menyer

Statlig forskningsfinansiering

Forskningskommittén inom ÅUCS specialansvarsområde (ERVA-område) är det organ som beviljar forskningsanslag på basis av ansökningar.

Finansiering för hälsoforskning kan ansökas av sådana hälsovårdsenheter vid kommun, samkommun, statligt psykiatriskt sjukhus eller annan serviceproducent som det stadgas om i Social- och hälsovårdsministeriets förordning. Lag om specialiserad sjukvård, 1062/1989 och Hälso- och sjukvårdslag, 1326/2010

ÅUCS ERVA-område beviljades år 2020 3 746 400 euro statligt stöd för hälsoforskning på universitetsnivå.

Social- och hälsovårdsministeriet beviljar forskningsstöd åt forskningskommittéerna vid alla ERVA-områden med universitetssjukhus. Fördelningen av stödet framgår ur tabellen nedan.  

Tabell: Årlig fördelning åren 2020–2023 av det statliga forskningsstödet mellan de fem ERVA-områdena med universitetssjukhus.

 Specialansvarsområde (ERVA) %-andel
Helsingfors41,37
Kuopio12,64
Uleåborg 13,71
Tammerfors 14,44
Åbo 17,84

 

Sjukvårdsdistriktet utger årligen en rapport om forskningen och undervisningen inom ÅUCS ERVA som bedrivs med statlig finansiering.  

Nationell bedömningsgrupp för hälsoforskning 

SHM har utfärdat en förordning där man definierar målsättning och tyngdpunkter för hälsoforskningen på universitetsnivå. Dessutom har SHM grundat en nationell expertgrupp för bedömning av hälsoforskningen.  Mandatperioden för gruppen är 4 år.  

Expertgruppens uppgifter är bl.a. att föreslå grunderna för utdelning av understöd efter att ha hört forskningskommittéerna, att uppfölja inverkan av forskningen och hur väl tyngdpunktsforskningen förverkligats, att bedöma hur väl de uppställda målen uppnåtts och att bedöma forskningens kvalitet, kvantitet och resultat, att sammanfatta forskningsaktiviteten under de föregående 4 åren (mandatperioden) och att ge förslag till nya tyngdpunktsområden för forskningen. Dessutom ska gruppen öka medvetenheten om inverkan av forskningen på samhället.  

Forskningsöverläkare Päivi Rautava är sakkunnigsekreterare och representerar sjukvårdsdistriktet i gruppen.  

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om finansiering av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå 888/2019

Päivitetty: 20.3.2020 12:03
Luotu: 5.5.2014 11:40