Hoppa över menyer

Vetenskaps- och forskningsstrategin

Vetenskaps- och forskningsstrategin inom specialupptagningsområdet för Åbo universitetscentralsjukhus har sammanställts i samarbete med Egentliga Finlands, Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt.

Arbetet inom vetenskap och forskning främjar hälsa och välfärd och stöder såväl vården som ordnandet av vården. Vi är ett av de ledande nordiska samfunden inom hälso- och välfärdsforskning. Vi är en både nationellt och internationellt känd och eftertraktad samarbetspartner.

Det strategiska partnerskap som råder mellan regionens alla högskolor, särskilt medicinska fakulteten vid Åbo universitet, och andra aktörer är befäst och ger nytta för alla som är delaktiga i detta partnerskap. Enheterna inom vårt specialupptagningsområde är vida kända för sitt starka engagemang och positiva inställning till vetenskaplig forskning. Vetenskaplig forskning skapar spetskompetens som uppskattas av patienter, klienter, kunder, personal, forskare, beslutsfattare i kommunerna och andra intressenter.

Förverkligandet av enheternas strategi uppföljs och genomgår bedömningar vilka publiceras årligen.

Tyksin erityisvastuualueen tiede- ja tutkimusstrategia 2021–2025 (pdf, på finska)

Spetskompetensstrategi

Målsättningen för spetskompetensstrategin är att säkerställa konkurrenskraften för universitetssjukhuset. Strategin kompletterar och synliggör den gällande vetenskaps- och forskningsstrategin.

VSSHP Huippuosaamisstrategia 2019-2023 (pdf, på finska, omfattning 43 sidor)

Vårdvetenskapligt forskningsprogram

Den vårdvetenskapliga forskningen sammanlänkas med vetenskaps- och forskningsstrategin inom specialupptagningsområdet för Åbo universitetscentralsjukhus samt de hithörande strategierna och operativa programmen för Egentliga Finlands, Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt. Dessutom ingår forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprogrammen för regionens vetenskaps- och yrkeshögskolor som en länk i den övergripande strategin. Syftet med det vårdvetenskapliga forskningsprogrammet är att stärka den vårdvetenskapliga forskningen och den evidensbaserade verksamheten inom systemet för social- och hälsovårdsservicen, att prognostisera framtidsutsikterna och att finna lösningar som främjar hälsan.

Tyks erva Hoitotieteellinen tutkimusohjelma 2020-2025 (pdf, på finska, omfattningen 16 sidor)

Päivitetty: 10.5.2021 17:42
Luotu: 5.5.2014 11:40